Detalj EU

< Povratak

Perpetuum baštine

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: PERPETUUM BAŠTINE

Šifra poziva: KK.06.1.1.01.0013.

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupni proračun: 5.491.700,00 HRK

Iznos sufinanciranja: 4.393.360,00 HRK

Trajanje projekta: 12/2016-05/2019

Vodeći partner: Grad Kaštela

Partneri: Muzej grada Kaštela, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, Turistička zajednica Grada Kaštela, Društvo Bijaći

Sažetak:


Projekt „Perpetuum baštine“ je integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine Kaštelanskog zaljeva. Osmišljen je  kako bi se, prije svega, osigurala njena očuvanost, istaknula povijesno-kulturološka vrijednost ključnih kulturnih dobara u koja bi se ulagalo te  stvorila zanimljiva cjelina  kojom bi se privukao veći broj posjetitelja. Na taj način bi se osigurali preduvjeti za otvaranje novih radnih mjesta i unaprijedila kvaliteta života lokalnog stanovništva. Ulaganje bi se temeljilo na fizičkoj obnovi nekoliko ključnih nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara koji čine preduvjet i osnovu za oživljavanje  tradicionalnih i kulturnih djelatnosti ovog područja. Lokacija  obogaćena tradicijskom ponudom čini jedinstveni turistički projekt  kojim se Kaštela promiču kao destinacija za cjelogodišnji turizam baziran na kombinaciji kulturne baštine, prostorne raznolikosti i promociji zdravog življenja.

Pored ulaganja u nepokretna dobra, u svrhu promicanja zdravog življenja, kako za posjetitelje tako i za lokalno stanovništvo, stavio bi se naglasaka na jačanju tradicionalnih segmenata maslinarstva, vinarstva i hortikulture.

Vrijednost projekta je 5.491.700,00 kuna, od čega se 4.393.360,00 sufinancira sredstvima EU-a iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Procijenjena vrijednost ulaganja (obnova i revitalizacija lokaliteta) je oko 88 milijuna kuna.

U skladu sa smjernicama natječaja i raspoloživom budžetu projektom su obuhvaćeni sljedeći lokaliteti:

 

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost  Grada Kaštela“