Zaštita okoliša

Grad Kaštela 15. studenog 2019. objavljuje informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat rekonstrukcije i dogradnje postojećeg skladišta UNP - Kaštel Sućurac, Grad Kaštela

Informacija

Elaborat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grad Trogir i Grad Kaštela su zajednički zatražili od ovlaštene pravne osobe da se provede ispitivanje kvalitete zraka na području naselja Plano. Ispitivanje kvalitete zraka traje cijelu 2019. god., a preliminarna mjesečna izvješća o ispitivanju se objavljuju  na službenim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije

 

Izvješća o kvaliteti zraka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gradonačelnik Grada Kaštela donosi Odluku o imenovanju savjetodavnog stručnog Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela, III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Kaštela i Urbanističkog plana uređenja turističke zone Sustipan-Kaštel Sućurac (UPU 18)

Ovom Odlukom osniva se savjetodavno stručno Povjerenstvo u svrhu ocjenjivanja cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije utjecaja na okoliš

Odluka o imenovanju savjetodavnog stručnog Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš


Grad Kaštela 20. veljače 2018. objavljuje Odluku o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kaštela, III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Kaštela i Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan (UPU 18)

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš

Objava Odluke u Službenom glasniku Grada Kaštela


Grad Kaštela dana 19. prosinca 2017. daje informaciju o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš za III: Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Kaštela, III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Kaštela i za Urbanistički plan uređenja turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan(UPU 18)

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš


U svrhu informiranja javnosti, dana 03. studenog 2017. god objavljuje se Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kaštela, te se poziva zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije u roku od 30 dana od dana objave ove informacije.

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kaštela

Odluka o početku postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kaštela

 

 

Ovlašteni koncesionari za pojedine vrste otpada

1. Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja (EE otpad) ukupne mase veće od 30 kg, za cijelo područje Republike Hrvatske:

FLORA VTC d.o.o. bespl. br. telefona 0800 444 110,  e-mail: prijava@eeotpad.
Vukovarska 5, (od 8 do 16 sati), 33 000 Virovitica SMS: 098 444 110

– EE otpad (veliki i mali kućanski uređaji, oprema informatičke tehnike i oprema za telekomunikacije, oprema široke potrošnje, rasvjetna oprema, električni i elektronički alati, igračke, športska oprema, medicinski uređaji, instrumenti za nadzor i upravljanje te samoposlužni aparati) može se osobno predati i u sabirni centar:

TEHNOMOBIL – obrt Split b. br. tel. 0800 444 110, e-mail: tehnomobil.mtk@vip.hr
Cesta Franje Tuđmana 197, (radno vrijeme: pon – pet. od 8 – 15 sati, sub. 8 – 12 sati), Kaštel Sućurac, (tvornica Adriachem)

2. Za sakupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada (rabljenih motornih ulja, ostataka goriva, uljnih filtera, zauljenih krpa, istrošenih olovnih baterija, tehnoloških masti i muljeva, krutog zauljenog otpada, istrošenih jestivih ulja, zauljenih voda s brodova, otpadnih kemikalija):

CIAN d.o.o. br. tel. 021/ 540-194 (sanitarna zaštita) e-mail: cian@cian.hr, Varaždinska 51,
021/ 540-192 (zaštita okoliša), 21 000 Split fax: 021/ 540 199

Bez naknade: olovne i dr. baterije (akumulatori) florescentne cijevi, građevni otpad koji sadrži azbest i elektronička i elektro oprema

Uz naknadu: ambalaža onečišćena opasnim tvarima i zauljena ambalaža i boje i lakovi, kemikalije, preparati otpadne boje i ljepila i stari lijekovi i toplomjeri

3. Davatelj javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Kaštela

ZELENO I MODRO d.o.o., Cesta pape Ivana Pavla II. 404, 21217 Kaštel Štafilić (Grad Kaštela) Tel. +385 21 535-068; Fax. +385  75 802-483 e-mail: info@zelenoimodro.hr

4. Za sakupljanje ambalažnog otpada (stari papir, PET, staklo):

UNIJA PAPIR d.d. – Zagreb tel. 01/ 6184729 e-mail: ured.direktora@unijapapir.hr, Radnička cesta 22 fax: 01/ 6184725 10 000 Zagreb

Dokumenti

Odluku o imenovanju savjetodavnog stručnog Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela
Odluku o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kaštela
Javna rasprava o studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena - Duboka draga
Javna rasprava o studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena - Vid
Javna rasprava o studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena - Vedro
Odluke Grada Kaštela