Prostorni planovi grada

PLANOVI NA SNAZI

Preporučamo da zbog veličine grafičkih dijelova plana, prije otvaranja svakog pojedinog PDF dokumenta, spremite poveznicu na svoje računalo i onda otvorite spremljeni dokument.

Planovi koji su važili do stupanja na snagu III. Izmjena i dopuna PPUG i GUP-a

Urbanistički planovi uređenja (UPU)

Detaljni planovi uređenja (DPU)

Planovi na javnom uvidu

Planovi u proceduri