UO za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda

Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda

Marija Matija Đikić, mag. oec.
Pročelnica Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda

Odsjek za proračun i financije

Pododsjek financijske operative

Pododsjek za računovodstvo

Pododsjek za naplatu prihoda

Marija Mitar
Referentica za obračun komunalne naknade i naknade za uređenje voda stanovništva - blagajnica
Ilida Šiškov
Referentica za obračun komunalne naknade i naknade za uređenje voda stanovništva
Anica Žegarac
Referentica za obračun komunalnog doprinosa, zakupa javno-prometnih površina i knjiga K-03

Odsjek za komunalnu naknadu

Pododsjek za komunalnu naknadu i ovrhe

Odsjek za javnu nabavu