UDRUGE

Udruge

Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020.

 

Grad Kaštela objavio je Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima: tehničke kulture i sporta te djelatnosti udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica grada Kaštela za 2020. godinu.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Grada Kaštela za 2020. godinu su javne potrebe u tehničkoj kulturi i sportu te programi i projekti udruga građana institucija, ustanova, vjerskih zajednica i ostalih organizacija civilnog društva koje djeluju na području grada Kaštela i u interesu zadovoljavanja potreba građana Kaštela. Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Kaštela su djelatnosti i poslovi, projekti i programi, akcije, manifestacije i građanske inicijative od interesa za Grad Kaštela, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom. Od interesa za Grad Kaštela su programi koji imaju visoku razinu kvalitete, stručno utemeljeni, ekonomični, financijski potpomognuti i iz drugih izvora, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost predlagatelja, te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Prijave projekata i programa mogu podnositi udruge, institucije, ustanove, vjerske zajednice, trgovačka društva i obrti te fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti. Prijedlozi projekata i programa moraju biti obrazloženi, moraju obuhvaćati aktivnosti od interesa za Grad Kaštela i moraju sadržavati:
1. opis programa,
2. financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja,

3. dokaz o pravnoj sposobnosti: dokaz o registraciji udruge, institucije, ustanove, vjerske zajednice, trgovačkog društva ili obrta, presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe)

Obrazložene prijedloge, prijavitelji trebaju obvezno dostaviti na odgovarajućem obrascu - posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Gradu Kaštela, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove ili na web stranici Grada Kaštela www.kastela.hr

Za svaki prijavljeni projekt/program prijavitelj treba popuniti posebnu prijavnicu i priložiti sve tražene priloge (Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, Izjava o ispunjenju obveza i druge dokaze).

Prijave s nepotpunim podacima i prilozima neće biti razmatrane ni financirane iz Proračuna Grada Kaštela za 2020. godinu.
 

Popunjene prijavnice sa pripadajućim prilozima predlagatelji trebaju dostaviti na adresu:

Grad Kaštela
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove
Braće Radić 1
21 212 Kaštel Sućurac

s naznakom: "Društvene djelatnosti - prijedlog programa".

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima otvoren je do 30. studenog 2020. godine.

Više informacija o uvjetima, načinu prijave i priloženim dokumentima pročitajte na linku 

 

https://www.kastela.hr/obavijesti/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-programa-i-projekata-javnih-potreba-u-drustvenim-djelatnostima-za-2020

-------------------------------------------------------------------------

Javni poziv za financiranje programa i projekata u kulturi od javnog interesa za Grad Kaštela za 2019. godinu 

 

Grad Kaštela objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata u kulturi od javnog interesa za Grad Kaštela za 2019. godinu.

Sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Kaštela, Programu javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2019. godinu i Kriterijima za ocjenjivanje programa i projekata sufinancirat će se programi i projekti u sljedećim djelatnostima:

- glazbena, glazbeno-scenska i plesna

- kazališna

- književno-nakladnička i knjižničarska

- muzejsko-galerijska i likovna

- filmska

- manifestacije sa sadržajima koji spadaju u djelatnosti u kulturi

- zaštita i obnova kulturne i prirodne baštine

Pravo podnošenja prijava imaju ustanove i udruge u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture.

Kulturno vijeće neće stručno procjenjivati one prijave čiji prijavitelji nisu na vrijeme podnijeli izvještaj o realizaciji projekata/programa sufinanciranih iz proračuna Grada Kaštela, odnosno koji su u 2018. godini nenamjenski trošili donirana financijska sredstva.

Javni poziv je otvoren od 20. prosinca 2018. godine do 20. siječnja 2019. godine.

Detaljnije o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji pogledajte u prilogu.

 

JAVNI POZIV ZA PROGRAME I PROJEKTE U KULTURI

Obrazac 1. Prijava projekta

Obrazac 2 Proračun projekta ili programa

Obrazac 3. Izjava o partnerstvu

Obrazac 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja projekta

Obrazac 5. Izjava o ispunjenju obveza iz prethodnih ugovora

 UPUTE PRIJAVITELJIMA ZA NATJECAJ U KULTURI

Procjena kvalitete prijavljenih projekata

Obrazac - Izvještaj o realizaciji projekta u kulturi 2019

Obrazac - Zahtjev za doznaku sredstava za kulturu 2019

 

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja

 

Grad Kaštela će, putem nadležnih upravnih odjela, raspisivati javne pozive i natječaje tijekom 2019. godine kako slijedi u tablici:

 

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje programa i projekata javnih potreba Grada Kaštela u 2019. godini

 

UDRUGE - dostava izvješća

Odgovorne osobe udruga građana dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekata/programa i utrošenim financijskim sredstvima sufinanciranim iz proračuna Grada Kaštela.

Izvješća se dostavljaju na propisanom obrascu, najkasnije 30 dana od završetka projekta, a za programe ili projekte koji traju cijelu godinu izvješća se podnose do 31. siječnja na adresu: Grad Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac.

Obrasci izvješća o realizaciji projekata/programa mogu se preuzeti na ovoj stranici ili u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti (IV. kat zgrade Grada u Kaštel Sućurcu).

Podsjećamo čelnike udruga na zakonsku obvezu dostavljanja izvješća o realizaciji projekata/programa i utrošku proračunskog novca (Zakon o udrugama – Narodne novine 74/14,  Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – Narodne novine 26/2015,Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila – Narodne novine br. 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15).

Udruge, koje u zadanom roku ne dostave traženo izvješće s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u tekućoj godini, neće moći dobiti financijska sredstva iz proračuna Grada tijekom sljedeće godine, a dobivena sredstva iz proračuna Grada Kaštela morat će vratiti u proračun.

Odluka o planu raspodjele financijskih potpora za projekte i programe u kulturi grada Kaštela za 2018. godinu.

Gradonačelnik Grada Kaštela Denis Ivanović, dana 23. veljače 2018. godine donio je Odluku o planu raspodjele financijskih potpora za projekte i programe u kulturi grada Kaštela za 2018. godinu. Raspodjela financijskih sredstava utvrđena je sukladno usvojenom Programu javnih potreba Grada Kaštela u kulturi za 2018. godinu.

Sa svakom udrugom kojoj su odobrena sredstva, zaključit će se ugovor o financijskoj potpori, koji će regulirati međusobne odnose, prava i obveze kod realizacije dodijeljenih sredstava (iznos potpore,dinamika trošenja, rok i način isplate potpore, rok provedbe, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa i potrošenim sredstvima, obveze udruge u slučaju nenamjenskog trošenja potpore i dr.). Grad Kaštela kao davatelj financijske potpore provodit će kontrolu potrošenih sredstava iz proračuna Grada.

Detaljnije o dodijeljenim sredstvima za 2018. godinu pročitajte u priloženim dokumentima