Projekti

Vertikalna prometna povezanost Kaštela

Vertikalna prometna povezanost Kaštela

Vrsta projekta: prometna infrastruktura

Opći cilj projekta: doprinos ujednačenom gospodarskom razvoju Kaštela

Specifični ciljevi projekta: (1) Izgradnja i uređenje prometnica , vertikalnih osi kojima se povezuje sjever i jug Kaštela, (2)uređenje prometnica i parkirališta u gradskim jezgrama te uz plaže (3) Izgradnja i uređenje pristupnih putova u Kaštelansko polje (4) organizacija javnog gradskog prometa Potencijalni nositelj i partneri: Grad Kaštela, Promet d. o. o. , Županijske ceste Split d. o. o. Hrvatske ceste d. o. o.

Kratki opis projekta: Prometna povezanost na području Grada Kaštela određena je horizontalnim prometnicama u smjeru Trogir – Split: Brza cesta Trogir – Split, Ceste dr. Franje Tuđmana te dužobalna linija od Kaštel Štafilića do Kaštel Gomilice. Javni gradski prijevoz organiziran je duž Ceste dr .Franje Tuđmana na redovnoj autobusnoj liniji Trogir- Split i uglavnom je prilagođen stanovnicima užeg gradskog područja uz prometnicu. U cilju povezivanja sjevernog i južnog dijela grada potrebno je izgraditi prometnice – vertikalne osi poveznice kojima će se omogućiti nesmetana i sigurna komunikacija u svim područjima grada. Broj i raspored prometnica vezat će se uz postojeću prostorno plansku dokumentaciju te će uzeti u obzir logične dnevne migracije stanovnika. Profil prometnica mora omogućavati neometano prometovanje vozila javnoga gradskog prijevoza, kao i siguran promet pješaka. Uređenjem takve infrastrukture zadovoljen je osnovni preduvjet za organiziranje linija javnog gradskog prijevoza kojim se ta područja povezuju sa ostatkom grada. Kako bi se omogućio dolazak većih skupina posjetitelja u Kaštelansko polje potrebno je proširiti postojeće putove, izgraditi nove te izraditi projekt regulacije prometa. Time čime bi se potaknuo razvoj turizma, poljoprivrede i drugih oblika gospodarske djelatnosti koji počivaju na ponudi proizvoda vezanih uz poljoprivredu i sportske aktivnosti (ekološko voće i povrće, tematske staze vezane uz maslinarstvo i vinogradarstvo, kušaonice, biciklizam, rekreacija u prirodi i sl). Kako bi se iskoristio gospodarski kapacitet plaža i starih gradskih jezgri potrebno je izgraditi i opremiti parkirališta, gdje je to prostorno moguće. Raspored parkirališta odredit će se detaljnim planovima uređenja pojedinih područja, a njihova površina vezat će se uz planirani i realni kapacitet lokacije. Procijenjena vrijednost: ovisno o veličini zahvata Procijenjena vrijednost pripreme: ovisno o veličini zahvata

Obrazloženje: Područja Grada Kaštela specifično je zbog svog položaja. Stara naselja, gradske jezgre, poredani su duž obale Kaštelanskog zaljeva dok se novija naselja, u kojima se bilježi stalni porast broja stanovnika, formiraju na padinama Kozjaka. Cijelo područje Grada Kaštela „presječeno“ je sa dvije prometnice kojima se odvija komunikacija u smjeru istok – zapad, odnosno Trogir – Split. Iako postojanje i proširenje tih prometnica pridonosi povezivanju Kaštela sa ta dva grada, uvelike remeti logičnu komunikaciju područja koja su sjeverno i južno od prometnica. Naselja koji su sjeverno od županijske prometnice (naselja Rudine i Radun) nisu povezana sa redovnim linijama gradskog prijevoza. Zbog malog broja i lošeg stanja postojećih prometnica koje povezuju sjever i jug (vertikalnih osi) komunikacija je otežana Razvojni projekti Grada Kaštela i Akcijski plan financiranja kroz fondove Europske unije 51 i rizična za sve sudionike u prometu. Izgradnjom i infrastrukturnim opremanjem takvih prometnica pridonijelo bi se povezivanju i logičkoj komunikaciji stanovnika svih dijelova grada, sigurnosti sudionika u prometu te se osigurao funkcionalan razvoj Grada kao uravnotežene cjeline. S druge strane, Grad Kaštela odlikuje bogatstvo u kulturnom nasljeđu i plažama, dva resursa koja zbog malog i neadekvatnog broja parkirnih mjesta ne sudjeluju značajnije u gospodarskom razvoju grada. Izgradnjom i opremanjem parkirališta koja brojem parkirnih mjesta i smještajem odgovaraju kapacitetima lokacije na koju se vežu pridonosi se povećanju gospodarske iskoristivosti te lokacije.

Preporuka: koristiti kombinaciju sredstava Programa za ruralni razvoj Mjera 7, Podmjera 7.2. Ulaganja u izgradnju, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, Specifični cilj 7.2.1. Izgradnja i/ili rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i OP Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 7 Povezanost i mobilnost, Investicijski prioritet 7b, Specifični cilj 7b1 Jačanje regionalne mobilnosti i povezanosti kroz poboljšanje regionalnih cesta i eliminaciju glavnih cestovnih uskih grla i posebice 7b2, ciljevi 1. fizička poboljšanja odabranih odjeljaka cestovne mreže (uključujući pješačke i biciklističke staze/trake), 2. rekonstrukcija cesta malog opsega i na pojedinačnim točkama (uključujući pješačke i biciklističke staze/trake), 3. poboljšavanje pokrivenosti cesta prometnim znakovima, horizontalnom signalizacijom te njihova poboljšana vidljivost, 4. priprema projektne dokumentacije unutar ovog investicijskog prioriteta, glavni korisnici bit će imenovana tijela nadležna za ceste, ponajviše Hrvatske ceste kao i tijela lokalne vlasti. Također se očekuje da se konzorciji korisnika mogu prijaviti za financiranje.