Projekti

Tunel Kozjak (Kaštela –Vučevica)

Vrsta projekta: prometna infrastruktura

Opći cilj projekta: doprinos ujednačenom gospodarskom razvoju Kaštela i Kaštelanske zagore Specifični ciljevi projekta: 1. Podizanje kvalitete i razine prometne povezanosti između urbanog i ruralnog dijela regije, 2. Smanjenje prometne opterećenosti postojeće prometne mreže

Potencijalni nositelj i partneri: Županija Splitsko-dalmatinska, Grad Kaštela, Hrvatske ceste d. o. o.

Kratki opis projekta: Na predviđenoj lokaciji potrebno je probiti tunelsku cijev duljine cca 2000 m te izgraditi spojne i prilazne ceste. Urediti čvorišta „Kaštel Kambelovac“ –-spoj na Županijsku cestu Trogir –Split te spoj na autocestu kroz izlaz „Vučevica“. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je lokacijsku dozvolu za spojnu cestu koja će povezivati čvor „Vučevica“ i čvor „Kaštel Kambelovac“ na D8 što uključuje i tunel kroz Kozjak. Do sada je izrađen idejni projekt tunela i ishođena lokacijska dozvola za tunel i spojnu prometnicu na D-8, a uskoro bi trebala biti ishođena i građevinska dozvola. Projekt tunela je uvršten u projekte od državnog značaja, a njegovo financiranje se planira iz strukturnih fondova. Izgradnja tunela predviđena je i prostorno planskom dokumentacijom Splitsko-dalmatinske županije (Izmjene i dopune prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije , listopad 2013) Procijenjena vrijednost: cca 530 milijuna kn

Procijenjena vrijednost pripreme: ovisno o veličini zahvata

Obrazloženje: Prometna povezanost grada Kaštela i Kaštelanske zagore odvija se jednom dvotračnom prometnicom koja je izgrađena preko Kozjaka, uz vrh Malačka. Zbog toga položaja prometnica je strma, sa mnoštvom zavoja i iziskuje mnogo vremena da bi se njome došlo do područja kaštelanskog zaobalja. Takvo stanje izrazito nepovoljno utječe na razvoj Zagore, a svakako ne pridonosi ni razvoju Kaštela. Naime, zbog neadekvatne prometne povezanosti nije moguće razvijati značajnije gospodarske sadržaje na području Zagore. Također nepovoljna je situacija sa gledišta turizma s obzirom na to da Zagora nudi mnoštvo sadržaja koji bi mogli obogatiti turističku ponudu Grada Kaštela.

Prednosti izgradnje tunela:  Prometno rasterećenje postojećih prometnica koje su nepregledne i neadekvatne  Bolja povezanost – lakše dnevne migracije stanovnika  Preduvjet za značajniji gospodarski razvoj (poduzetnička zona, Znanstveno tehnološki park Vučevica, razvoj seoskog turizma i sl.)  Sprečavanje depopulacije Zagore. Povratak stanovnika u Kaštelansku zagoru Preporuka: povezati ključne dionike te razmotriti kombiniranje sredstava Programa za ruralni razvoj Mjera 7, Podmjera 7.2. Ulaganja u izgradnju, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, Specifični cilj 7.2.1. Izgradnja i/ili rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i OP Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 7 Povezanost i mobilnost, Investicijski prioritet 7b, Specifični cilj 7b1 Jačanje regionalne mobilnosti i povezanosti kroz poboljšanje regionalnih cesta i eliminaciju glavnih cestovnih uskih grla.