Projekti

Projekt integralnog gospodarenja otpadom

Projekt integralnog gospodarenja otpadom

Vrsta projekta: Komunalna infrastruktura, gospodarenje otpadom, socijalno poduzetništvo, održivi razvoj

Opći cilj projekta: doprinijeti održivom razvoju i upravljanju resursima, posebice otpadom, te kroz inovativne modele gospodarenja stvoriti i održati nova radna mjesta Specifični cilj projekta: smanjenje količine smeća prema načelima održivog gospodarenja otpadom, prevencijom nastanka smeća, promicanjem odvojenog prikupljanja, ponovne uporabe i recikliranja Potencijalni nositelj i partneri: Grad Kaštela, Čistoća Split, ekološke udruge, osnovne škole.

Kratki opis projekta: Projektom se predlaže osmišljavanje održivog sustava oporabe komunalnog otpada kroz izgradnju infrastrukture za reciklažu komunalnog otpada, u kojoj bi omogućilo zapošljavanje socijalno ugroženih skupina. Projekt započinje dubinskom analizom postojećeg stanja, kako bi se definirao potrebni kapacitet infrastrukture za reciklažu komunalnog otpada te izradom plana i sheme gospodarenja i oporabe otpada. U drugoj fazi projekta predlaže se identifikacija potencijalne lokacije, zatim rješavanje imovinskopravnih odnosa te izrada sve potrebne dokumentacije. Treća faza projekta uključuje izradu plana financiranja, provođenje postupaka javne nabave, odabir izvođača kao i samo izvođenje. Četvrta faza projekta je zapošljavanje i komercijalizacija oporabljenog otpada. Procijenjena vrijednost: 15 milijuna kn Procijenjena vrijednost pripreme: 200.000 kn.

Obrazloženje: Pitanja upravljanja otpadom vezana su za održivi razvoj, zaštitu prirodnih resursa, zaštitu okoliša, javno zdravlje, zapošljavanje i ekonomski rast. S obzirom na sve navedeno, dolazi se do potrebe za novim načinom tretiranja otpada, kao nečega što ne treba automatski proglasiti otpadom samo zato što je za svog vlasnika to trenutačno otpad. Potrebno je prvo vidjeti da li se tim proizvodima mogu pronaći nove svrhe upotrebe ili ih upotrijebiti kao sirovine za produkciju drugih proizvoda sa novim svrhama koje zadovoljavaju želje vlasnika tih proizvoda. To ukazuje na potrebu proširenja broj elemenata koji čine integralni sistem upravljanja otpadom. Vezano na ekonomsku situaciju u svijetu općenito, pa tako i u Hrvatskoj, kroz pametno i sistematsko upravljanje otpadom, a posebice kroz sortiranje i reciklažu otpada, pojavljuje se novi prostor za zapošljavanje nezaposlenih. U gradovima, gdje se najveća količina otpada Razvojni projekti Grada Kaštela i Akcijski plan financiranja kroz fondove Europske unije 46 proizvede u kućanstvima, povezivanjem procesa primarne selekcije otpada od strane građana, komunalnih poduzeća za prikupljanje selektiranog otpada te oporabom dijela prikupljenog otpada, dodajući otpadu novu vrijednost kao sirovini, zatvara se cijeli ciklus u ekološkom, ekonomskom i socijalnom smislu. Preporuka: definicija lokacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, priprema tehnološkog projekta s ponudama, prijava na OP Okoliš i ESF, prijava na FZOEU za reciklažno dvorište. U OP Konkurentnost i kohezija, projekt se uklapa u Prioritetnu os 6 Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i, Specifični ciljevi 6i1 Smanjeno stvaranje otpada i povećano recikliranje, ponovno korištenje i uporaba otpada i 6i2 Uspostava integriranog sustava upravljanja otpadom u cilju smanjenja otpada koji se odlaže na odlagalištu i rizika vezanih uz otpad.