Projekti

Obalni pojas Kaštelanski zaljev

Vrsta projekta: Promet, turizam, javna društvena infrastruktura

Opći cilj projekta: potaknuti održivi razvoj Kaštela i susjednih gradova koji se nalaze u području Kaštelanskog zaljeva kroz razvoj atraktivne polivalentne priobalne prometne i turističke infrastrukture i pratećih sadržaja Specifični ciljevi projekta: (1) izgraditi i urediti šetnicu, biciklističku stazu i druge prometne dužobalne lučke sadržaje (pristupne ceste, parkirališta, sportske lučice, pomorske luke, marine) te (2) uvesti programe i sadržaje koji će reafirmirati obalni pojas kaštelanskog zaljeva kao stjecište društvenog i kulturnog života, rekreacije i zabave za sve građane (uključivo i za osobe s invaliditetom), intermodalnog prometa i nove turističke ponude srednje Dalmacije

Potencijalni nositelj i partneri: Grad Kaštela, Grad Solin, Grad Split, Grad Trogir, Splitsko-dalmatinska županija, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije Kratki opis projekta: Kaštela se nalaze u središtu istoimenog zaljeva, ali je zbog svoje višegodišnje orijentacije na industriju zanemarena ili nedovoljno iskorištena pomorska i primorska gospodarska komponenta kako u prometnom, tako i u turističkom, javnom i društvenom smislu. Kaštelanska riva i cjelokupna rivijera tek u posljednje vrijeme postaju mjestom života i događanja te jačanja gospodarskih aktivnosti i mogućnosti priobalne pozicije grada. Ovim projektom bi se reafirmirao i ekonomski kvalitetnije te društveno i ekološki održivije kapitalizirao ukupni potencijal obale i mora kroz mapiranje, valorizaciju, uređenje, obnovu i ciljanu izgradnju javnih prometnih, društvenih i turističkih sadržaja na području cijelog Kaštelanskog zaljeva u suradnji sa susjednim gradovima Trogirom, Solinom i Splitom kako bi se dobio prepoznatljivi sadržaj s nizom mogućnosti novih ponuda za komunikaciju, interakciju, održivi unutargradski i međugradski transport i slično.

Procijenjena vrijednost: više od 1 milijardu kn NAPOMENA: S obzirom na specifičan položaj grada i razvučenost duž Kaštelanskog zaljeva projekt je muguće sagledati u dvije dimenzije: horizontalu i parcijalnu. a) Horizontalna dimenzija: odnosi se na projekte koji su svojim aktivnostima vezani za cijelo područje grada (postavljanje turističko informativne signalizacije, uređenje i opremanje staze pogodne za vožnju biciklom i sl). Riječ je o projektima koji su smisleni samo ako se provode kontitnuirano kroz cijelo područja grada Kaštela gdje jedna dionica upotpunjuje drugu. b) Parcijana dimenzija: projekti koji se vežu uz određenu lokaciju, dio obale, a određeni su prostornim razmještajem naselja ili postojećom projektnom i prostorno planskom dokumentacijom (npr, Projekt uređenja obalnog pojasa Kaštel Sućurac, plaža Gojača, ili Detaljni plan uređenja Brca u Kaštel Lukšiću). Uz ovo moguće je vezati sve infrastrukturne Razvojni projekti Grada Kaštela i Akcijski plan financiranja kroz fondove Europske unije 38 projekte koji se odnose na uređenje obalnog pojasa kao što je npr. Projekt uređenja plaže za invalide u Kaštel Starome. Procijenjena vrijednost pripreme: 200.000-500.000 kn godišnje

Obrazloženje: Održivo korištenje i razvoj priobalnog područja jedan je od ključnih ciljeva i RH i Europske unije i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj, odnosno Programa Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša. Nakon postupnog odumiranja dijela industrijskih aktivnosti u bazenu Kaštelanskog zaljeva, područje se sve više prepoznaje u turizmu. Ipak, nedostatna turistička i općenito prometna i urbana infrastruktura smanjuje konkurentnost, kvalitetu ponude i doživljaja, te ukupne ekonomske i društvene učinke. S obzirom na svoje ciljeve, ovaj projekt je usklađen sa svim strateškim prioritetima RH i EU 2020 Strategije za pametan, održiv i inkluzivan rast te ima šansu osigurati financiranje iz više relevantnih izvora, ali i osigurati višedimenzionalne učinke za grad, stanovnike i goste Grada Kaštela.

 

Preporuka: dogovor sa susjednim gradovima, fazna priprema projektne tehničke i prijavne dokumentacije u partnerstvu s Lučkom upravom Splitsko-dalmatinske županije i prijava na Operativni program promet i/ili za urbanu infrastrukturu. U OP Konkurentnost i kohezija, prikladni su Prioritetne osi6, Investicijski prioriteti 6c, 6e, 6ii, 6iii, 7b1, 7b2, 7i1, 7ii1, 7ii2 i sl. Postojeća projektna dokumentacija:

1. Uređenje obalnog pojasa Grada Kaštela, Izmjene i dopune koncepcije uređenja obalnog pojasa br.163/98; Obala d.o.o. 1998. a. Uređenje obalnog pojasa na Gojači – Kaštel Sućurac b. Uređenje obalnog pojasa Kaštel Kambelovac – Kaštel Lukšić c. Uređenje obalnog pojasa Kaštel Stari d. Uređenje obalnog pojada Kaštel Novi- Kaštel Štafilić e. Uređenje obalnog pojasa Kaštel Štafilić – lokacija Zračna luka Kaštela Razvojni projekti Grada Kaštela i Akcijski plan financiranja kroz fondove Europske unije 39

2. Utvrđivanje potencijala dijela obalnog pojasa Grada Kaštela, Studijska dokumentacija br. 571/09; Obala d. o. o. 2009. a. Obalni pojas Kaštel Sućurac i. Procijenjena vrijednost – 58.000.000,00 kn b. Obalni pojas Kaštel Stari – Kaštel Novi i. Procijenjena vrijednost – 47.000.000,00 kn

3. Obalni pojas Gojača – Kaštel Sućurac sanacija i parterno uređenje; Obala d. o. o. 2008. a. Glavni projekt br. 538/08 i. Procijenjena vrijednost - 2.189.000,00 kn

4. Riva u Kaštel Sućurcu – rekonstrukcija zapadnog dijela obalnog pojasa a. Idejni projekt br. 374/08

5. Sanacija i uređenje obalne trase – obali pojas istočno od pristana Kaštel Kambelovac; Obala d.o.o. 2008. a. Idejni projekt br. 534/08 b. Glavi projekt br. 535/08 i. Procijenjena vrijednost – 216.000,00 kn

6. Sanacija obalnih zidova, Mandrač, Kaštel Kambelovac; Obala d.o.o. 2008. a. Idejni projekt br. 532/08 b. Glavni projekt br. 533/08 i. Procijenjena vrijednost – 750.000,00 kn

7. Bujični kanal uz plažu – Kaštel Kambelovac produljenje i produbljenje u akvatoriju; Obala d.o.o. 2008. a. Glavni projekt br. 537/08 i. Procijenjena vrijednost - 55.000,00 kn

8. Obalni pojas Kaštel Štafilić –sanacije pomorskih građevina Lučice Nehaj; Obala d. o. o. 2009. a. Idejni projekt br. 539/09 b. Glavni projekt br. 540/09 i. Procijenjena vrijednost - 850.000,00 kn

9. Zaobalna površina od kule Rotondo do crpne stanice Kaštel Novi – Sanacija i uređenje; 2009. a. Izvedbeni projekt br. 544/09

10. Uređenje obalnog pojasa kaštel Stari – sporazum sa Lučkom upravom SDŽ – u tijeku

11. Konzervatorski elaborat za uređenje pješačko-prometne zone od kule Nehaj do potoka Fuležine a. Konzervatorski elaborat , Ured Vojnović d. o. o. u tijeku

12. Idejni projekt uređenja sportske lučice Sokolana Razvojni projekti Grada Kaštela i Akcijski plan financiranja kroz fondove Europske unije 40

13. Idejni projekt uređenja luke za kruzere Adriavinil 14. Urbanistički plan uređenja Brižine UPU br. 26 15. Urbanistički plan uređenja Giričić 16. Detaljan plan uređenja turističke zone Štalija 17. Detaljan plan uređenja Brca u Kaštel Lukšiću