Projekti

Kaštelanski „Kaštili“

Vrsta projekta: Kultura, Turizam

Opći cilj projekta: doprinos održivom urbanom društveno-gospodarskom razvoju i otvaranju radnih mjesta na području Grada Kaštela Specifični cilj projekta: zaštita, turistička valorizacija i promocija kulturno-povijesne spomeničke, arhitektonske i nematerijalne kulturne baštine na području Grada Kaštela u svrhu razvoja selektivnih oblika cjelogodišnjeg aktivnog, kulturnog, obrazovnog i istraživačkog turizma te razvoja prateće gospodarske ponude proizvoda i usluga Potencijalni nositelj i partneri: Grad Kaštela, Muzej Grada Kaštela, udruge, Ministarstvo kulture, Splitskodalmatinska županija

Kratki opis projekta: Grad Kaštela karakterizira bogata povijest i kultura sa specifičnim atraktorima graditeljske i spomeničke baštine koji nisu odgovarajuće vrednovani i iskorišteni u razvoju kvalitetne turističke ponude. Sama činjenica o postojanju povijesnih kaštela uz samu obalu, kao i njihova bogata povijest te priča o Miljenku i Dobrili koja u svojoj dramskoj dimenziji i poruci o snazi ljubavi može predstavljati novu polugu u razvoju globalnog prepoznatljivog identiteta turističke ponude grada Kaštela izniman su potencijal koji treba mudro iskoristiti u ostvarenju ključnih strateških ciljeva grada sukladno najboljoj svjetskoj turističkoj marketinškoj praksi.

Procijenjena vrijednost: više od 25 milijuna kn (potrebno napraviti idejne projekte i troškovnike) Procijenjena vrijednost pripreme: preporuka jest izraditi plan pripreme projektne dokumentacije prema prioritetima te napraviti realističnu analizu veličina i dinamike ulaganja sukladno izvorima financiranja Razvojni projekti Grada Kaštela i Akcijski plan financiranja kroz fondove Europske unije 28

Obrazloženje: Ovaj projekt bi objedinio nastojanja Grada Kaštela, Muzeja Grada Kaštela, kao i brojnih kulturnih udruga u stvaranju jedinstvene turističke ponude i brenda koji bi na kreativan i inovativan način povezao povijest, sadašnjost i budućnost obnovom i sanacijom zaštićenih spomenika kulture poglavito graditeljskih sklopova kao što su Kaštilac u Kaštel Gomilici, lokalitet Podvorje i pučka obiteljska kuća s muzejom svakodnevnog života u Kaštel Sućurcu, kula i ljetnikovac Cambi, Villa Nika, te dvorac Vitturi, kao i uređenje II faze stalnog postava Muzeja Grada Kaštela, te postavljanje standardizirane turističke signalizacije u Kaštelima koja bi omogućila kvalitetniju komunikaciju, promociju i interpretaciju lokaliteta kulturne baštine na području Grada.

Preporuka: Sve projekte prioritizirati prema procjeni omjera troškova i učinaka, te održivosti utjecaja na strateške ciljeve na osnovi studije predizvedivosti koja će biti osnova za odluku Gradskog vijeća te osnova za izradu plana fazne pripreme tehničke dokumentacije i studija izvodljivosti za svaki pojedini projekt ili grupu projekata. Odabrane pripremljene projekte potom prijavljivati na natječaje za projekte urbanog razvoja samostalno ili u suradnji s drugim susjednim jedinicama lokalne samouprave. Kao i za prethodna dva projekta, moguća je prijava na OP Konkurentnost i kohezija, Prioritetnu os 6, Investicijski prioritet 6c, Specifični cilj 6c1 Poboljšanje sustava zaštite i upravljanja kulturnom baštinom u svrhu razvoja turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti. Za zainteresirane tvrtke, moguća je prijava projekata na Prioritetnu os 3 istog OP, kroz investicijske prioritete 3a i 3b. Također, trenutačno je otvoren natječaj Izvršne agencije za MSP - EASME http://ec.europa.eu/easme/en/cos-tflows-2014-3-15 za razvoj cjelogodišnjih vidova turizma za mlade i starije, a moguća je prijava i na Obzor 2020, na otvorene natječaje Promišljena društva: kulturna baština i europski identiteti, http://www.obzor2020.hr/social_competitions/detail/6/12.