Projekti

Kaštela – energetski učinkovit grad

Vrsta projekta: Energetika

Opći cilj projekta: doprinos održivom razvoju i unapređenju energetske učinkovitosti u Gradu Kaštela Specifični cilj projekta: projekt ima dva cilja, (1) unaprijediti energetsku učinkovitost javnog sektora u Gradu Kaštela, te posebice same gradske uprave, (2) promicati energetsku učinkovitost Potencijalni nositelj i partneri: Grad Kaštela, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, poduzetnici.

Kratki opis projekta: Projekt uključuje: (1) obnovu/preuređenje zgrade gradske uprave sukladno zahtjevima energetske učinkovitosti u smislu uređenja i opremanja fasade odgovarajućim izolacijskim materijalima i prozorima; (2) korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama u javnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu Grada Kaštela i Splitsko-dalmatinske županije, a na području Grada Kaštela; (3) uspostavu poticajnih mjera za lokalno stanovništvo i tvrtke u uvođenju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u privatnim zgradama i obiteljskim kućama u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; (4) podrška razvoju energetske zadruge/platforme za promicanje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na području Grada Kaštela i šire regije.

Procijenjena vrijednost: ovisno o veličini obuhvata projekta Procijenjena vrijednost pripreme: ovisno o veličini obuhvata projekta, priprema projektne dokumentacije

Obrazloženje: Grad Kaštela ima interes održivo se razvijati i uvoditi energetsku učinkovitost u sve aspekte društvenog-gospodarskog djelovanja sukladno preporukama Ujedinjenih naroda, Europske unije i Republike Hrvatske te županijskim i lokalnim razvojnim prioritetima. Ovim projektom omogućilo bi se usklađenje lokalne prakse s propisima, zahtjevima i standardima RH i EU, te ostvarile energetske i ekonomske uštede, ali i otvorile mogućnosti za gospodarske djelatnosti u ovom sektoru. Razvojni projekti Grada Kaštela i Akcijski plan financiranja kroz fondove Europske unije 44

Preporuka: Uspostava suradnje s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na promicanju energetske učinkovitosti, priprema tehničke dokumentacije, prikupljanje ponuda i prijava na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te EU fondove. U OP konkurentnost i kohezija, prikladna je Prioritetna os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijski prioritet 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1 (vlasnici javnih zgrada).