Projekti

Arheološki park “Kaštela“

Vrsta projekta: Kultura, Turizam

Opći cilj projekta: doprinos održivom urbanom društveno-gospodarskom razvoju i otvaranju radnih mjesta na području Grada Kaštela Specifični cilj projekta: zaštita, turistička valorizacija i promocija kulturno-povijesne arheološke baštine na području Grada Kaštela u svrhu razvoja selektivnih oblika cjelogodišnjeg aktivnog, kulturnog, obrazovnog i istraživačkog turizma te razvoja prateće gospodarske ponude proizvoda i usluga

Potencijalni nositelj i partneri: Grad Kaštela, Muzej Grada Kaštela, privatne tvrtke i udruge, Ministarstvo kulture Kratki opis projekta: Na području Grada Kaštela nalazi se iznimno bogatstvo arheoloških nalazišta visoke vrijednosti od pretpovijesnih vremena preko ilirskog perioda, antike, starohrvatske povijesti i dalje. Ovo bogatstvo nije na pravi način zaštićeno, valorizirano niti promovirano, odnosno ne koristi se na održiv način u smislu doprinosa strateškim ciljevima Grada (razvoj cjelogodišnje ponude atraktivnih selektivnih oblika turizma, otvaranje radnih mjesta, brendiranje grada kao vrijedne turističke destinacije). Ovim projektom stvorio bi se okvir za iskorak u tom pravcu. Projekt bi objedinio postojeće vrijedne lokalitete kao što su Mujina pećina, antička naselja Siculi i lokaliteta Bijaći, kao i sve ostale arheološke lokalitete te ih ponudio u obliku jedinstvenog projekta Arheološkog parka "Kaštela“.

Procijenjena vrijednost: 20 milijuna kn (potrebno napraviti idejni projekt i troškovnike) Procijenjena vrijednost pripreme: 300.000 kn za izradu plana upravljanja i idejnog rješenja.

Obrazloženje: Siculi i Bijaći svojim sadržajem i povijesnim značenjem, lokacijom u odnosu na suvremene prometnice i blizinu zračne luke “Resnik“, pružaju veoma povoljne mogućnosti za raznoliku prezentaciju i eksploataciju turističkih i njima srodnih komponenti. Osim same spomeničke baštine, nepokretne na terenu i pokretnih nalaza, oni su smješteni u gotovo idealnom razmaku za kraće obilaske. Mrežu antičkih cesta i putova koja ih povezuje moguće je obnoviti i iskoristiti za različite sadržaje (biciklističke staze, jahanja i sl.). Isto tako vrijedilo bi se okušati, po mogućnosti u sklopu hotelskoga kompleksa na Resniku, u organiziranju ugostiteljsko-gastronomskih jedinica koje bi gostima nudile razne specijalitete bazirane na tradiciji i receptima od onih ilirsko-grčkih, preko rimskih, do starohrvatskih i venecijanskih . U okviru toga može se izraditi posuđe i pribor prema otkrivenim grčkim i rimskim originalima, a osoblje odjenuti u prikladnu odjeću iz tih davnih vremena. Također je moguće, bilo na samim lokalitetima ili u hotelu – posebice u ljetnim mjesecima – postaviti štandove s raznim autohtonim proizvodima (privatnika i zadruga), u prvom redu vinima i uljima, ali i ljekovitim biljem, izvornim suvenirima, kopijama raznih arheoloških nalaza s samih lokaliteta itd. Projekt uključuje revitalizaciju i uređenje lokacije starohrvatskih vladara Bijaći i crkvice sv. Marte. U okviru, ovog projekta, poželjno je razmotriti i soft komponentu oživljavanja priče o drevnim hrvatskim kraljevima, odnosno povezivanje s arheološkim parkom Siculi u jedinstvenu cjelinu arheološkog parka koji bi mogao obuhvatiti i Mujinu pećinu. U projekt se mogu i trebaju uključiti i ostali zainteresirani lokalni dionici poput osnovnih škola. Cilj ovoga je da se nizom aktivnosti nastavi dobra praksa i kroz sudjelovanje prvenstveno učenika i učitelja očuva i promovira kulturna, povijesna i prirodna baština povijesnih lokaliteta. Primjerice, u okviru programa obilježavanja Dana grada Kaštela i Dana škole, ispred crkvice sv. Marte priređuje se svečani program, kao i predavanja, koja drže brojni stručnjaci, a koja se mogu podići i na još višu razinu prepoznatljivosti, programske kvalitete i vidljivosti.

Preporuka: Istražiti mogućnost javno-privatnog partnerstva te definirati postojanje interesa za suradnju koja bi uključivala izradu prijedloga modela JPP-a za EU fondove te pripremu i potpis ugovora o suradnji, izradu idejnog rješenja i plana upravljanja (za dva odvojena, ali međusobno koordinirana projekta, koja bi uključivala javni i privatni dio). Dio dokumentacije nastojati izraditi u suradnji s Ministarstvom kulture ili Ministarstvom turizma uz podršku Splitsko-dalmatinske županije. Kao i za prethodni projekt, i za ovaj projekt moguća je prijava na OP Konkurentnost i kohezija, Prioritetnu os 6, Investicijski prioritet 6c, Specifični cilj 6c1 Poboljšanje sustava zaštite i upravljanja kulturnom baštinom u svrhu razvoja turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti.

Za zainteresirane tvrtke, moguća je prijava projekata na Prioritetnu os 3 istog OP, kroz investicijske prioritete 3a i 3b. Također, trenutačno je otvoren natječaj Izvršne agencije za MSP - EASME http://ec.europa.eu/easme/en/cos-tflows-2014-3-15 za razvoj cjelogodišnjih vidova turizma za mlade i starije, a moguća je prijava i na Obzor 2020, na otvorene natječaje Promišljena društva: kulturna baština i europski identiteti, http://www.obzor2020.hr/social_competitions/detail/6/12. Razvojni projekti Grada Kaštela i Akcijski plan financiranja kroz fondove Europske unije 26 Za dio sadržaja u ruralnim područjima, prihvatljive mjere su Mjera 4, Podmjera 4.4., Operacija 4.4.1., Mjera 6, s posebnim naglaskom na Podmjeru 6.4., Operacija 6.4.1., Podmjera 7.1. (izrada strateškog plana razvoja sektora turizma u ruralnim dijelovima ciljanog prostora), te posebice Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu gdje spadaju tematski putovi i sl.