Četvrtak
20.09.2018

Pristup informacijama Grada Kaštela

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15).

Pristup informaciji omogućuje se:

1) pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u Službenom glasniku Grada Kaštela i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi upoznavanja javnosti;
2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva službeniku za informiranje na temelju kojeg je službenik obvezan omogućiti pristup informaciji podnositelju najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

Službenica za informiranje – Ivana Modrić, viša stručna suradnica za poslove gradonačelnika i službeničke poslove

Službenica za zaštitu osobnih podataka –  Ivana Modrić, viša stručna suradnica za poslove gradonačelnika i službeničke poslove

Adresa: Grad Kaštela, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac
E-mail: ivana.modric@kastela.hr
Telefon: 205 – 205
Fax. 224 – 201

—————————————————————————————————————————————————————-

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

—————————————————————————————————————————————————————— 

Pravo na pristup informacijama 

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

——————————————————————————————————————————————————————–

Zakon o pravu na pristup informacijama 

Pravo na pristup informacijama 

Odluka o određivanju službenice za informiranje

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova dostave informacija (Narodne novine 25/13)

Službena objava na web stranici i kontakt službenika za informiranje

Grad Kaštela ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14).

—————————————————————————————————————————————————-

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2015.