Predlaganje javnih potreba (društvene djelatnosti)

Predlaganje javnih potreba – društvene djelatnosti 2018

Grad Kaštela je objavio Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima: tehničke kulture i sporta te djelatnosti udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica grada Kaštela za 2018. godinu.

Prijave projekata i programa mogu podnositi udruge, institucije, ustanove, vjerske zajednice, trgovačka društva i obrti te fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti.

Prijedlozi projekata i programa moraju biti obrazloženi, moraju obuhvaćati aktivnosti od interesa za Grad Kaštela i moraju sadržavati:

  1. opis programa,
  2. financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja,
  3. dokaz o pravnoj sposobnosti: dokaz o registraciji udruge, institucije, ustanove, vjerske zajednice, trgovačkog društva ili obrta, presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe).

Obrazložene prijedloge, prijavitelji trebaju obvezno dostaviti na odgovarajućem obrascu – posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Gradu Kaštela, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove ili na web stranici Grada Kaštela -------

Za svaki prijavljeni projekt/program prijavitelj treba popuniti posebnu prijavnicu i priložiti sve tražene priloge (obrasce i dokaze).

Prijave s nepotpunim podacima i prilozima neće biti razmatrane ni financirane iz Proračuna Grada Kaštela za 2018. godinu.