Plan raspodjele financijskih potpora za 2018. godinu

Plan raspodjele financijskih potpora za 2018. Godinu

Gradonačelnik Grada Kaštela Denis Ivanović, dana 23. veljače 2018. godine donio je Odluku o planu raspodjele financijskih potpora za projekte i programe u kulturi grada Kaštela za 2018. godinu. Raspodjela financijskih sredstava utvrđena je sukladno usvojenom Programu javnih potreba Grada Kaštela u kulturi za 2018. godinu.

Sa svakom udrugom kojoj su odobrena sredstva, zaključit će se ugovor o financijskoj potpori, koji će regulirati međusobne odnose, prava i obveze kod realizacije dodijeljenih sredstava (iznos potpore,dinamika trošenja, rok i način isplate potpore, rok provedbe, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa i potrošenim sredstvima, obveze udruge u slučaju nenamjenskog trošenja potpore i dr.). Grad Kaštela kao davatelj financijske potpore provodit će kontrolu potrošenih sredstava iz proračuna Grada.

Detaljnije o dodijeljenim sredstvima za 2018. godinu pročitajte u priloženim dokumentima