< Povratak

ROK ZA PRIJAVE 15 DANA

kastelaIzbor nadzornog odbora komunalnog trgovačkog društva "Zeleno i modro"
Na temelju članka 4.stavak 1. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja za članove nadzornih odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Kaštela ima dionice odnosno udjele i članka 58. Statuta Grada Kaštela Gradonačelnik Grada Kaštela raspisao je Javni natječaj za izbor članova/članica nadzornog odbora komunalnog trgovačkog društva "Zeleno i modro" d.o.o.I. Raspisuje se javni natječaj za izbor četiri člana/članice nadzornog odbora komunalnog trgovačkog društva 'Zeleno i modro* d.o.o. na vrijeme od četiri godine (dalje: natječaj).

II. Kandidat za člana/članicu nadzornog odbora mora ispunjavati uvjete propi sane člankom 255. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93, 34/99. 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/03, 107*7^46708 i 137/09)

III. Osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima kandidat mora ispunjavati i uvjete propisane člankom 3. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja za članove nadzornih odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Kaštela ima dionice odnosno udjele i to.

1. da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ill završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog, tehničkog ili pravnog smjera.
2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nad zornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete trgovačkom društvu ili njegovim vjerovnicima,
4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja trgovačkog društva, odnosno da se tim poslovima na bavi pravna osoba čiji je on član; izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora,
5. da članstvom u nadzornom odboru trgovačkog društva ne bi došao u sukob interesa,

IV. Za člana/članicu nadzornog odbora ne može se kandidirati dužnosnik u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine", broj 26/11 ).

V. O nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i točke III. podtočke 3., 4.15. ovog natječaja kandidat daje Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika, a koja izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija".

VI. Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

• životopis
• presliku domovnice
• presliku diplome
• presliku radne knjižice
• presliku osobne iskaznice
• potvrdu poslodavca iz koje je razvidno koje je poslove kandidat obavljao u struci u trajanju od najmanje pet godina - izvornik ili ovjerena preslika
• izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika, da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i točke III. podtočke 3., 4. i 5. ovog natječaja

VII. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provodi s kandidatima razgovor (intervju), te grado načelniku podnosi izvješće o provedenom natječajnom postupku.

VIII. Mjesto i vrijeme održavanja intervjua biti će objavljeno na web stranici Grada Kaštela (www.kastela.hr)

IX. Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

X. Na temelju izvješća o provedenom natječajnom postupku, Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću kandidate za članove nadzornog odbora društva, a Gradsko vijeće donosi odluku kojom skupštini društva predlaže izbor kandidata za članove nadzornog odbora društva.

XI. Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se uzeti u razmatranje.

XII. Prijave na natječaj s životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u "Slobodnoj Dalmaciji" na adresu:

GRAD KAŠTELA,
Povjerenstvo za provedbu javnog natječa ja za predlaganje članova nadzornog odbora,
Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac
s naznakom - "Za javni natječaj za izbor članova/članica nadzornog odbor komunalnog trgovačkog društva - NE OTVARATI"

XIII. O prijedlogu Gradskog vijeća kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.