< Povratak

Obavijest o obvezi izdavanja e-računa

Grad Kaštela obavještava gospodarske subjekte da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 24/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave.

Povodom toga, želimo skrenuti pozornost da od 01. srpnja 2019. godine, Izdavatelji elektroničkih računa (gospodarski subjekti s kojima Grad Kaštela ima sklopljene ugovore odnosno izdane narudžbenice za  nabavu radova/roba/usluga na temelju provedenog postupka javne nabave) obvezni su prema obvezniku javne nabave (Grad Kaštela) izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave. Isto tako Izdavatelji elektroničkih računa (gospodarski subjekti s kojima Grad Kaštela ima sklopljene ugovore odnosno izdane narudžbenice za nabavu radova/roba/usluga na temelju provedenog postupka jednostavne nabave temeljem internog akta Naručitelja) obvezni su prema obvezniku javne nabave (Grad Kaštela) izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Grad Kaštela kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 01. srpnja 2019. godine ne smije sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skenirani račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Stoga, obavještavamo sve gospodarske subjekte koji šalju račune prema Gradu Kaštela da od 01. srpnja 2019. godine morate imati ugovorenu mogućnost slanja e-računa.

Upućuju se gospodarski subjekti da se za dodatne informacije oko procedure otvaranja servisa e-račun (jer ćete samo preko njega moći poslovati sa Gradom Kaštelima kao obveznikom javne nabave) dodatno informirate u poslovnici Fine ili preko svog knjigovodstvenog servisa.