< Povratak

OBAVIJEST O IZRADI PROSTORNIH PLANOVA

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011. godinu (Rok: 20.07.2010.)I.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, akcije, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja prijava na ovaj poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, općim i posebnim kriterijima Kulturnih vijeća za odabir programa te ocjenom izvršenja vezanom uz sve podmirene obveze prema Ministarstvu kulture u programima u 2010. godini, uvrstit će se programi:

1. redovne djelatnosti ustanova i strukovnih udruga u kulturi;

2. glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta;

3. kulturno-umjetničkog amaterizma;

4. dramske umjetnosti i kazališnog amaterizma;

5. zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;

6. književnih manifestacija, časopisa i elektroničkih publikacija

7. knjižnične djelatnosti;

8. muzejsko-galerijske djelatnosti;

9. likovne umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;

10. nove medijske kulture;

11. zaštite i očuvanja kulturnih dobara;

12. arhivske djelatnosti;

13. međunarodne kulturne suradnje;

14. informatizacije ustanova kulture;

15. investicijske potpore;

16. digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti

17. zaštita i očuvanje arheoloških dobara

U okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011. godinu, posebni natječaji raspisat će se za potporu i otkup vrijednih knjiga, poticanje književnog stvaralaštva, potpore knjižarama za programe promocije knjige i čitanja, poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva.

III.

Dodatni uvjeti za prijavljivanje programa

Prijava programa zaštite i očuvanja kulturnog dobra može se odnositi na: prethodna istraživanja (arheološka, konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) i izvođenje radova.

Programe nabave knjižne i neknjižne građe za popunu fondova u narodnim knjižnicama, prethodno dogovorene sa županijskim matičnim službama i osnivačima knjižnica, predlagatelj prijavljuje pojedinačno.

Uz prijavu programa digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti obavezno se popunjava priloženi obrazac „Plan projekta digitalizacije“.

Uz prijavu programa arheološke baštine za radove na nepokretnim dobrima obavezno se popunjava priloženi obrazac „Troškovnik arheoloških istraživanja“, a za radove na pokretnim dobrima obrazac „Radovi na pokretnoj arheološkoj baštini“.

Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje, prijedlozi programa (na prijavnici 13.) prijavljuju se u dva roka: do 20. srpnja 2010. godine ili do 15. ožujka 2011. godine. Prijave koje se ne dostave u navedenim rokovima, iznimno će biti razmatrane samo ukoliko je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednom od naznačenih rokova.

IV.

Prijave se podnose on-line popunjavajući odgovarajuće obrasce (za svaki program posebna prijavnica i za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na internet stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice. Prijavnice popunjene on-line, predlagatelji trebaju dostaviti i ispisane s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, osim prijave za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara, zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja arheoloških dobara koje se dostavljaju na adresu nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja 2010. godine.

Neće se razmatrati prijedlozi koji nisu potpuni i pravodobni, prijedlozi koje ne ispunjavaju uvjete kako je navedeno, prijave korisnika koji nisu izvršili ranije ugovorne obveze te prijave koje nisu u skladu s prijavnim obrascem.

Opći i posebni kriteriji Kulturnih vijeća za svaku djelatnost posebno objavljeni su na:

Kriteriji za vrednovanje programa