< Povratak

Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u socijalnoj skrbi, zdravstvenoj zaštiti u udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za Grad Kaštela za 2019. godinu

Grad Kaštela objavljuje javni poziv za predlaganje programa i projekata  javnih potreba u socijalnoj skrbi, zdravstvenoj zaštiti u udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za Grad Kaštela za 2019. godinu.

Cilj javnog poziva je potpora programima i projektima  u socijalnoj skrbi koji su od javnog interesa za grad Kaštela, čime se potiče unapređenje socijalne i zdravstvene skrbi. Od javnog interesa su programi/projekti koji se organiziraju za veći broj građana te koji su kvalitetni i stručno pripremljeni.

Ovim se Javnim pozivom osiguravaju potpore programima/projektima u okviru raspoloživih sredstava proračuna Grada, a u proračunu za 2019. godinu za ovu namjenu planirano je 1.450.000,00 kuna

Prijave se podnose popunjavanjem prijavnice i ostalih obrazaca pomoću računala (za svaki projekt/program posebna prijavnica). Prijavnica i obrasci dostupni su na mrežnim stranicama www.kastela.hr . Popunjene obrasce ispisati, potpisati i pečatirati te s obveznim prilozima dostaviti poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu: Grad Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac 21212.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog pozivana mrežnim stranicama Grada. Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijedloga programa/projekata je  07. kolovoza 2019. godine.