< Povratak

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave sadnog materijala za trajne nasade u 2022. godini

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu za Mjeru 1.-sufinanciranje nabave sadnog materijala za trajne nasade iz Programa potpora poljoprivredi na području Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 17/21) za 2022. godinu.

Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik te imaju:

-  sjedište/prebivalište, odnosno realizaciju ulaganja na području Grada Kaštela.

- namjeru zasaditi najmanje 0,1 ha (1.000 m2) zemljišta s tim da poljoprivredne rudine ne zauzimaju više od 5% površine,

- namjeru zasaditi najmanje 500 loza ili 30 sadnica maslina odnosno voća,

- poljoprivredno zemljište na kojem se sadi uneseno u ARCOD sustav.

Program sufinanciranja se provodi na način da Splitsko-dalmatinska županija, Grad Kaštela i poljoprivredna gospodarstva koji su ujedno vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se privodi kulturi, na jednak način participiraju u provedbi Programa, svatko po 1/3.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 021 205 223 te e-mail adresu potpore@kastela.hr.