< Povratak

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija - televizije u 2022. godini., koji su od javnog interesa za grad Kaštela.

Cilj dodjele financijskih sredstava  je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja.

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija –  televizije i ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM) - područje koncesije digitalna regija D8
 • prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana od dana predaje prijave

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

 • koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna
 • koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku
 • koji imaju nepodmirenih obveza prema državnom proračunu i Gradu Kaštela
 • koji u vlasničkom udjelu imaju jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

 

KRITERIJ

BROJ BODOVA

1.

Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja

0 - 10

2.

Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Grada), usmjerenost na potrebe i interese građana Grada Kaštela i uključenost građana u predložene programske sadržaje

0 - 10

3.

Dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog  sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlih iz primarnih medija prijavitelja

0 - 10

 

Ukupno

0 - 30

Dodatno će se vrednovati, s maksimalno 7 bodova, sadržaji usmjereni na teme:

Pobrojane su razne teme

 • ostvarivanje prava građana na javno informiranje
 • poticanje gospodarskih aktivnosti na području Grada Kaštela
 • praćenje demografskih mjera i projekata
 • poticanje poljoprivrednog razvoja na području Grada Kaštela
 • poticanje turizma, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine Grada Kaštela
 • razvoj turizma, umjetnosti i sporta
 • razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta
 • promocija zdravlja i socijalne uključenosti posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama
 • nacionalne manjine u Gradu Kaštela
 • promicanje ravnopravnosti spolova
 • zaštita okoliša i ljudskog zdravlja

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac 1 – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje
 2. Obrazac 2 –  podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje
 3. Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje
 4. Ovjereni izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
 5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Grada Kaštela.

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti jedan programski sadržaj.

Prijava i pripadajuća dokumentaciju predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:  GRAD KAŠTELA, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac, 21212 Kaštela u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj - Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini“.

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 7 (sedam) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada Kaštela.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i u obliku opisanima u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo programski sadržaji koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavanu propisane uvjete Javnog poziva.

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava donosi Povjerenstvo, kojeg imenuje gradonačelnik Grada Kaštela.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Grada Kaštela u roku od 3 (tri) dana od dana odabira.

Zaprimljene prijave na javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelji imaju pravo na prigovor na Zaključka o dodjeli financijskih sredstava.

Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od objave Zaključka o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Grada Kaštela.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će sa Gradom Kaštela ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstva i Grada.

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Zaključak o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljene na mrežnoj stranici Grada Kaštela.

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresu e-pošte: tajnica@kastela.hr