Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

U period 1996 – do lipnja 2013 Hrvatskoj su bila na raspolaganju sredstva predpristupnih fondova (PHARE, ISPA, SAPARD,CARDS, IPA)

EU FONDOVI
Opće informacije
Bespovratna sredstva fondova Europske unije jedan su od mehanizama financiranja projektnih ideja čiji je cilj potaknuti razvoj u gospodarskoj i socijalnoj domeni zemlje kojoj su namijenjena.

U period 1996 – do lipnja 2013 Hrvatskoj su bila na raspolaganju sredstva predpristupnih fondova (PHARE, ISPA, SAPARD,CARDS, IPA)
Iznos dostupnih sredstava mijenjao se promjenom statusa Hrvatske prema Europskoj uniji, odnosno svako približavanje Uniji nosilo je veći godišnji raspoloživi iznos sredstava. Budžet unutar programa IPA (Instrument for Pre – Accession Assistance, instrument predpristupne pomoći) – iznosio je oko 160 mil Eur godišnje i bio je usmjeren uglavnom na projekte kojim kojima je cilj bio smanjenje razlika između RH i Europske Unije. Također IPA je zamišljena su kao jedan oblik osposobljavanja buduće članice na pripremi i kvalitetnim provođenjem projekata na terenu kako bi se stvorili dovoljni kapaciteti za nadolazeće strukturne fondove. Do 01. Srpnja ulaskom u Europsku uniju Hrvatskoj će biti na raspolaganju sredstva Strukturnih i Kohezijskog fonda u iznosu oko kn 1,4 milijarde eura godišnje koja su namijenjena za projekte koji podržavanju konvergenciju, regionalnu konkurentnost i zapošljavanje te europsku međunarodnu suradnju. Sama iskoristivost sredstava uvelike će ovisiti o kvaliteti pripremljenih projekata, osiguranom dijelu vlastitih sredstava kao i ljudskom kapacitetu potrebnom za provođenje projekta. Također je važno napomenuti da su prioriteti financiranja strukturnih fondova energija, okoliš i poduzetništvo za čije je financiranje predviđeno 50% ukupnih sredstava fonda. Djelatnosti koje se mogu financirati moraju se uklapati u jedno od 11 tematskih cjelina koje su predviđene fondom:

 1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
 2. Povećanje pristupa, korištenja i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 3. Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (za ERDF), poljoprivrednog sektora (za EAFRD) te ribarskog i akvakulturnog sektora (za EMFF)
 4. Podupiranje prijelaza na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima
 5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizikom
 6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
 7. Promicanje održivog transporta i otklanjanje čepova u ključnim mrežnim infrastrukturama
 8. Promicanje zapošljavanja i podupiranje mobilnosti radne snage
 9. Promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva
 10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
 11. Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovite javne uprave

Strukturni fondovi i mogućnost financiranja, mjere i prioriteti
Kohezijska ili regionalna politika odnosi se na politiku čiji je cilj solidarnost i smanjivanje razlika koje su oduvijek postojale, a produbljuju se nakon stvaranja zajedničkog tržišta i uvođenja zajedničke valute ili su nastale tijekom provedbe nekih drugih zajedničkih politika EU – a. Kohezijskom politikom nastoji se ostvariti pametan, održiv i uključiv rast što znači da se potiče razvoj gospodarstva baziran na znanju i inovacijama uz efikasnu upotrebu resursa i energije te uključenju svake zemlje i pojedinca.

Provođenje kohezijske politike omogućuje se postojanjem fondova koji pomažu zemljama članicama u ostvarenju zacrtanih ciljeva. To su tri fonda: Europski fond za regionalni razvoj (ERDF – European Regional Development Fund), Europski socijalni fond (EFS – European Social Fund) i Kohezijski fond (CF - Cohesion Fund)

Europski fond za regionalni razvoj ERDF – Fond koji je namijenjen smanjivanju razlika u razvoju pojedinih zemljopisnih područja ili između određenih socijalnih grupa. Uglavnom je usmjeren na infrastrukturne investicije, proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Cilj ERDF-a je jačanje gospodarske, društvene i teritorijalne kohezije kroz smanjenje razvoje nejednakosti između europskih regija, a neki od prioriteta su mu istraživanje, razvoj i komunikacije; poslovna podrška malim i srednjim poduzećima; održivi razvoj urbanih sredina; informatičke i komunikacijske tehnologije.

ESF europski socijalni fond - Kao glavni fond, odnosno financijski instrument za ostvarivanje politike zapošljavanja ističe se Europski socijalni fond (ESF) koji pruža podršku regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti. ESF podražava sljedeće aktivnosti: promicanje zapošljavanja i mobilnost na tržištu rada; socijalna uključenost (osjetljive skupine); investicije u obrazovanje, razvoj vještina i cjeloživotno učenje; jačanje institucionalnih kapaciteta i dr.

Kohezijski fond (CF) financira velike infrastrukturne projekte kojima se unapređuje okoliš i razvija prometna infrastruktura određena kao sastavni dio Trans-europske prometne mreže, s naznakom da postoji mogućnost ulaganja izvan navedenih mreža. Sredstva kohezijskog fonda
iznose 68,7 mild eura , a vrijednost projekata koji se financiraju njime kreće se u rasponu od 25- 50 mil Eura. Vrijednost sufinanciranja kreće se od 80 – 85% za one članice čiji je Bdp ispod 90% BDP-a Europske unije. Osim u navedenih fondovima sredstva je moguće privući i iz sektorskih programa koji su usmjereni na poljoprivredu i ribarstvo koji djeluju kroz dva fonda: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ( EAFRD – European Agricultural Fund for Rural Development) i Europski ribarski fond (EFE – European Fisheries Fund)