Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Rang lista korisnika projekta „Zaželi Kaštela“

Povjerenstvo za provođenje Javnog poziva za prijavu na korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi  i osobama s invaliditetom u projektu „Zaželi Kaštela“ u sklopu poziva „Zaželi prevencija“ objavilo je početnu rang-liste budućih korisnika projekta.

Prijave su se aktivno  pratile te su se sukladno uputama Upravljačkog i posredničkog tijela projekta, pregledavale i provjeravale. Ukupno je pristiglo 136 prijava. Na rang listi nalazi se 120 korisnika kojima se usluga potpore i podrške počinje pružati s 1. travnjem 2024.

16 prijava nisu ušle na rang listu iz sljedećih razloga:

  • jedan (1) korisnik je prijavljen na Javni poziv dva puta
  • sedam (7) korisnika nije ispunilo dohodovni cenzus, odnosno mjesečni dohodak im prelazi propisani prag
  • troje (3) ne živi u odgovarajućim kućanstvima, odnosno ne mogu dokazati da žive u prihvatljivim kućanstvima
  • dvoje (2) korisnika je odustalo od prijave
  • dvoje (2) korisnika nema zadovoljavajući stupanj invaliditeta
  • jedan (1) korisnik nema prebivalište ni boravište na području grada Kaštela

Korisnici koji se nalaze na rang listi nisu bodovani, obzirom da zbog broja prijava svi ulaze u projekt, a upisani su po vremenu prijave.

Na rang listi su korisnici koji su se prijavili zaključno sa 27. ožujkom 2024. Korisnici koji se prijavljuju nakon tog datuma ulaze na listu čekanja i obzirom na mogućnosti se uključuju u projekt.