Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021.

Grad Kaštela objavio je poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima. Javne potrebe u društvenim djelatnostima Grada Kaštela za 2021. godinu, koje su predmet ovog poziva su javne potrebe u tehničkoj kulturi i sportu te programi i projekti udruga građana institucija, ustanova, vjerskih zajednica i ostalih organizacija civilnog društva koje djeluju na području grada Kaštela i u interesu zadovoljavanja potreba građana Kaštela.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Kaštela su djelatnosti i poslovi, projekti i programi, akcije, manifestacije i građanske inicijative od interesa za Grad Kaštela, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Od interesa za Grad Kaštela su programi koji imaju visoku razinu kvalitete, stručno utemeljeni, ekonomični, financijski potpomognuti i iz drugih izvora, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost predlagatelja, te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Prijave projekata i programa mogu podnositi udruge, institucije, ustanove, vjerske zajednice, trgovačka društva i obrti te fizičke osobe koje obavljaju u pozivu navedene djelatnosti.

Prijedlozi projekata i programa moraju biti obrazloženi, moraju obuhvaćati aktivnosti od interesa za Grad Kaštela i moraju sadržavati:
1. opis programa,
2. financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja,

3. dokaz o pravnoj sposobnosti: dokaz o registraciji udruge, institucije, ustanove, vjerske zajednice, trgovačkog društva ili obrta, presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe).

Obrazložene prijedloge, prijavitelji trebaju obvezno dostaviti na odgovarajućem obrascu - posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Gradu Kaštela, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove ili na web stranici Grada Kaštela www.kastela.hr

Za svaki prijavljeni projekt/program prijavitelj treba popuniti posebnu prijavnicu i priložiti sve tražene priloge (Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, Izjava o ispunjenju obveza i druge dokaze).

Prijave s nepotpunim podacima i prilozima neće biti razmatrane ni financirane iz Proračuna Grada Kaštela za 2021. godinu.

Popunjene prijavnice sa pripadajućim prilozima predlagatelji trebaju dostaviti na adresu:

Grad Kaštela
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove
Braće Radić 1
21 212 Kaštel Sućurac

s naznakom: "Društvene djelatnosti - prijedlog programa".


Poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima otvoren je do 30. studenog 2021. godine.