Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Petak, 21. siječnja, zadnji dan za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kaštela za 2021. godinu

Komisija za dodjelu javnih priznanja, na temelju članka 18. Odluke o javnim priznanjima Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 25/21), na dan 29. prosinca 2021. g. objavljuje  Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kaštela za 2021. godinu.

Gradsko vijeće Grada Kaštela povodom Dana Grada Kaštela, 4. ožujka, zaslužnim pojedincima, pravnim osobama i udrugama dodjeljuje javna priznanja:

  • Nagrada Grada Kaštela za životno djelo
  • Godišnja nagrada Grada Kaštela, koja se dodjeljuje kao:

- osobna nagrada, domaćoj ili stranoj fizičkoj osobi

- i kao skupna nagrada domaćoj ili stranoj pravnoj osobi, udruzi građana ili udruženjima građana  Grada Kaštela

  • Proglašenje počasnim građaninom Grada Kaštela

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrada Grada Kaštela za životno djelo i Godišnje nagrada Grada Kaštela ima najmanje jedna trećina vijećnika u Gradskom vijeću, gradonačelnik, domaće pravne osobe, udruge građana, vijeća mjesnih odbora i najmanje deset građana koji imaju prebivalište na području Grada Kaštela.

Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje Počasnim građaninom  ima gradonačelnik i najmanje jedna trećina vijećnika u Gradskom vijeću.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Kaštela podnosi se u pisanom obliku Komisiji za dodjelu javnih priznanja.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Kaštela podnosi se na propisanom obrascu i obvezno sadrži sljedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv fizičke ili pravne osobe na koju se prijedlog odnosi, životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi i njenom poslovanju, naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Kaštela (najmanje na jednom listu papira veličine A4, i izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature.

Uz prijedlog predlagatelj je obvezan priložiti i odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Prijedlog, s priloženom odgovarajućom dokumentacijom, dostavlja se na adresu: Grad Kaštela, Komisija za dodjelu javnih priznanja, 21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1zaključno s danom  21. siječnja 2022. g.

Ovaj Javni poziv objavljen je  i na Oglasnoj ploči Grada Kaštela.

Potrebne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: (021) 205-249 i 205-280.