Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Održana 17. sjednica Gradskog vijeća

Dana 27. studenog (ponedjeljak) održana je 17. sjednica Gradskog vijeća. Sjednica je započela usvajanjem Zapisnika s prethodne sjednice, a potom je uslijedilo sat vremena vijećničkih pitanja i prijedloga čime je završena druga točka dnevnog reda.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21), Gradsko vijeće Grada Kaštela je usvojilo Proračun za 2024. kao i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.

- Prihod od poreza na dohodak čine najveći udio u ukupnim prihodima i iznosi 43,25 %, a prihodi od komunalne naknade i doprinosa čine 16,40 % ukupnih prihoda i primitaka, kazala je Marija Matija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda te dodala kako se opći prihodi i primici planiraju u iznosu od 20,41 mil. eura, odnosno 63,16 % ukupnih prihoda i primitaka. Zatim sljede prihodi komunalne naknade 3,7 mil. eura sa udjelom od 11,45 %, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava sa udjelom od 6,77 %, komunalni doprinos sa udjelom 4,95.

Najviše se planira uložiti u usluge unapređenja stanovanja i zajednice (izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, opskrbu vodom, nerazvrstane ceste, groblja, javne površine, …) 34,49 % i u obrazovanje 19,95 % (predškolsko obrazovanje, sufinanciranje prijevoza đaka i studenata, stipendije đacima i studentima i dr.) .

Najviše rashoda otpada na Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove 12,83 mil.eura, a zatim na Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu 10,60 mil.eura.

Također, usvojena je i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2024. godinu kojom se omogućava provedba usvojenog proračuna te u skladu sa zakonskim odredbama uređuju izuzeci i posebnosti koje proizlaze iz usvojenog proračuna.

Jedan od poreza koje je grad naplaćivao je bio i prirez porezu na dohodak, no taj porez je ukinut pa je potrebno usklađenje postojeće odluke s novim Zakonom.

Zakon o lokalnim porezima propisuje da jedinice lokalne samouprave mogu uvesti poreze na potrošnju, na kuće za odmor i porez na korištenje javnih  površina. No, kako je kazala pročelnica Đikić, Grad Kaštela se odrekao i ne naplaćuje Porez na korištenje javnih površina jer korisnici javnih površina plaćaju naknadu – zakup pa ih nismo htjeli opterećivati sa još jednim nametom.

U okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. g., zbog realizacije „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela – Trogir“ na području grada Kaštela potrebno je izvršiti asfaltiranje dijelova ulica koje nisu obuhvaćene navedenim projektom. Asfaltiranje će se izvršiti u ulicama s dotrajalim asfaltnim zastorom i ulicama s puno prekida u asfaltiranju kako bi se postigla tehnička i estetska kvaliteta završne površine.

Ukupna sredstva za ostvarivanje Programa održavanja utvrđuju se u iznosu od 4.933.400,00 eura.

Programom građenja komunalne infrastrukture  predviđeno je 5.975.000,00 eura, a kojim se u 2024. g. planira parterno uređenje trga Brce u Kaštel Starom kao i sanaciju oborinskog kolektora nakon radova na rekonstrukciji vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava koju će financirati Vodovod i kanalizacija. Predviđena je i izrada projektno tehničke dokumentacije za uređenje obalnog pojasa od luke Kaštel Stari do kule Cippico, za uređenje područja Kamp u Kaštel Gomilici, uređenje obalnog pojasa Kaštel Štafilić – Gabine kao i Kaštel Kambelovac – Poždorine te od Poždorina do Bilajke.  Planira se i izgradnja parka u Kaštel Gomilici iznad magistrale na početku ulice Milinkovo, a sastojao bi se od sportsko-rekreacijskog dijela, dječjeg igrališta, balotališta i parkinga. Zatim, uređenje parka zapadno od Baletne škole gdje će se urediti pješačka staza, javna rasvjeta te hortikulturno uređenje. Planira se izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju javne garaže na području Plavog Jadrana, dok se za parkirališta u Kaštel Štafiliću u ulici Nehajski put,  u Kaštel Starom u ulici Biranj te za ono uz Ulicu dr. Franje Tuđmana u Kaštel Lukšiću planira rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Usvojen je i Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa  za Pomorsko sportsko društvo Giričić, neprofitnu organizaciju i sportsku udrugu čiji članovi postižu zapažene rezultate u sportskim natjecanjima, a organiziraju i ribolovna sportska natjecanja, jedriličarske regate i manifestacije kojim promoviraju Grad Kaštela i Kaštelanski zaljev.

Gradsko vijeće usvojilo je i Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za  2024. godinu kojim se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama i obiteljima s malodobnom djecom, smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti u okviru pomoći prehrane u pučkoj kuhinji, pomoć starima i nemoćnima, božićnice, pomoć za stanovanje u obliku financiranja najma, potroška vode, električne energije i ostalih troškova, privremenog smještaja beskućnika u prihvatilištu te dnevnog boravka – Dječji dom Miljenko i Dobrila. Nadalje, sufinanciranje programskih djelatnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite koje su svojom djelatnošću, od interesa za Grad, kao i sufinanciranje prijevoza učenika, studenata i starijih osoba te dr.

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti za 2024. g. ostvarivat će se kroz sufinanciranje vatrogasne zajednice  i DVD-a kao i Hrvatske gorske službe spašavanja te sustav civilne zaštite,  a Program javnih potreba ostalih udruga građana i organizacija civilnog društva te vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2024. ostvarivat će se kroz pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima te pomoć vjerskim zajednicama  - kazala je Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove.

Usvojeni su Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2024. g. kojim su obuhvaćene kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad, Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za  2024. g., Program javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2024. g., Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Kaštela za 2024. g.  te Program javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2024. g.

Odlukom o jednokratnoj novčanoj pomoći (božićnici) u 2023. g. umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada i ostvaruju mirovinska primanja do 470 eura mjesečno neovisno o kojoj se vrsti mirovine radi, korisnici zajamčene minimalne naknade, nezaposlenim osobama te beskućnicima će se dodijeliti božićnica u iznosu od 50 eura u obliku Poklon – BONA koji će se moći iskoristiti u trgovinama Tommy ili Ribola d.o.o.

Također, Grad Kaštela će isplatiti božićnicu od 100 eura po domaćinstvu za roditelje i udovice poginulih branitelja Domovinskog rata s prebivalištem na području Grada Kaštela. Pravo na ovaj oblik pomoći u obliku božićnice imaju članovi Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata i Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Kaštela i Kaštelanske zagore.

Usvojeno je Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2023. g.

Usvojena je i Odluka o redu na pomorskom dobru, kojom, kako je rekla Marija Vučica, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i fondove Europske unije, propisuje se red na pomorskom dobru kao cjeloviti sustav mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi, a što uključuje koncesije, dozvole na pomorskom dobru, održavanje reda na istom, prekršajne odredbe i dr.

Usvojene su Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kaštela, Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Kaštela kao i Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Kaštela za 2024. g.

Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Kaštela uvodi se naknada za sudjelovanje na sjednicama savjeta mladih čime se želi potaknuti članove Savjeta na aktivniji angažman.

Na ovaj način očekuje se poboljšanje statusa Savjeta mladih kao i kvalitetnija suradnja s Gradom Kaštela te poticanje većeg interesa mladih na aktivno sudjelovanje u društvu – kazala je Ivana Modrić, pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i stručne poslove.

Usvojena je Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kaštela u 2024. godini.

 Također, usvojeni su Zaključak o utvrđivanju kandidata za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu kao i Zaključak o utvrđivanju kandidata za imenovanje suca porotnika za mlade Općinskog suda u Splitu.

Poveznice