Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Odluka o planu raspodjele financijskih potpora za programe i projekte javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima u 2024.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove je 14. prosinca 2023. objavio Javni natječaj za (su)financiranje programa, projekata i manifestacija u ostalim društvenim djelatnostima u 2024. godini. Rok za prijavu programa bio je od 14. prosinca 2023.  do 15.  siječnja 2024. godine. Programe udruga u ostalim društvenim djelatnostima procjenjivalo Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/ programa i manifestacija za područja u ostalim društvenim djelatnostima za 2024. godinu godini sukladno kvaliteti prijavljenih programa.

Sa svakom udrugom kojoj su odobrena sredstva, zaključiti će se ugovor o financijskoj potpori, kojim će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze u svezi realizacije dodijeljenih sredstava (iznos sredstava, dinamika, rok i način isplate potpore, rok provedbe programa, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa i utrošku sredstava, te obveze udruge u slučaju nenamjenskog trošenja sredstava i dr.).

Nakon provedenog programa/projekta udruge su obvezne dostaviti izvješće o provedenom programu/projektu koje se sastoji od opisnog i financijskog dijela uz predočenje dokaza o utrošku sredstava tj. preslike računa i izvatka sa žiro računa korisnika iz kojeg je vidljivo da su doznačena sredstva utrošena za odobrenu namjenu.