Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Konačna Lista reda prvenstva za kupnju stanova prema Programu POS-a

Na temelju članka 24. Odluke o uvjetima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj: 12/20 i 18/20) nakon proteka roka za podnošenje prigovora na Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova prema programu POS-a na području Grada Kaštela, Klasa: 370-01/19-01/0005, Ur.broj: 2134/01-02-04/2-21-4, od 19. svibnja 2021. godine, koju je utvrdilo Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju POS stanova na području Grada Kaštela te odlučivanja o istima, gradonačelnik Grada Kaštela utvrđuje konačnu Listu reda prvenstva za kupnju stanova prema Programu POS-a: