Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Javite se na Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kaštela za 2018.godinu

Komisija za dodjelu javnih priznanja, na temelju Odluke o javnim priznanjima Grada Kaštela objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kaštela za 2018.godinu.

Gradsko vijeće Grada Kaštela povodom Dana Grada Kaštela, 4. ožujka, zaslužnim pojedincima, pravnim osobama i udrugama dodjeljuje javna priznanja:

  • Nagrada Grada Kaštela za životno djelo

  • Godišnja nagrada Grada Kaštela, koja se dodjeljuje kao osobna nagrada, domaćoj ili stranoj fizičkoj osobi i kao skupna nagrada domaćoj ili stranoj pravnoj osobi, udruzi građana ili udruženjima građana Grada Kaštela

  • Proglašenje počasnim građaninom Grada Kaštela

  • Posebna nagrada za humanost, koja se dodjeljuje kao osobna nagrada - pojedincima i kao skupna nagrada - skupinama građana.

 Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Grada Kaštela imaju vijećnici Gradskog vijeća, Gradonačelnik, domaće pravne osobe, udruge građana, vijeća mjesnih odbora i najmanje deset građana koji imaju prebivalište na području Grada Kaštela.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Kaštela podnosi se u pisanom obliku Komisiji za dodjelu javnih priznanja.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Kaštela obvezno sadrži sljedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv fizičke ili pravne osobe na koju se prijedlog odnosi, životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi i njenom poslovanju, naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Kaštela (najmanje na jednom listu papira veličine A4, osim za prijedloge za posebnu nagradu iz članka 8. Odluke).

Uz prijedlog predlagatelj je obvezan priložiti i odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Prijedlog, s priloženom odgovarajućom dokumentacijom, dostavlja se zaključno s danom 9. siječnja (srijeda) 2019. g., na adresu: Grad Kaštela, Komisija za dodjelu javnih priznanja, 21212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1.

Ovaj poziv i Odluka o javnim priznanjima Grada Kaštela objavljeni su na Oglasnoj ploči i službenoj stranici Grada Kaštela - www.kastela.hr

Potrebne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: (021) 205-249 i 205-280.