Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela

            Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23), članka 8. stavka 2. Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Kaštela („ Službeni glasnik Grada Kaštela“ broj  36/23) i Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Kaštela („Službeni glasnik Grada Kaštela“, broj 6/24), Gradsko vijeće Grada Kaštela, objavljuje

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela

I.

            Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Kaštela (u daljnjem tekstu: Savjet).

            Javni se poziv za isticanje kandidatura objavljuje na mrežnim stranicama Grada Kaštela te u sredstvima javnog priopćavanja.

            Savjet mladih Grada Kaštela je savjetodavno tijelo Grada Kaštela koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih Grada Kaštela.

            Mladi su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Kaštela koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta.

II.

Savjet ima sedam (7) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

          Osoba može istodobno biti član samo jednog savjeta mladih jedinice lokalne samouprave, te samo jednog savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

            Izbor članova Savjeta provodi se u Gradskom vijeću Grada Kaštela.

III.

            Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 20 mladih). 

            Članovi Savjeta biraju se na razdoblje trajanja mandata Gradskog vijeća Grada Kaštela koje ih je izabralo, pri čemu im mandat traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Kaštela sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

IV.

            Kandidatura se podnosi na propisanom obrascu koji se objavljuje uz ovaj javni poziv na službenim mrežnim stranicama Grada Kaštela uz obvezne podatke:

  • naziv, sjedište/adresu, te OIB ovlaštenog predlagatelja,
  • ime i prezime kandidata, datum, godina i mjesto rođenja, OIB, adresa boravišta/prebivališta
  • izjave da su kandidati predloženi u skladu s aktima predlagatelja
  • obrazloženje kandidature s podacima kandidata (škola, fakultet, veleučilište koje pohađa, završeno obrazovanje i zaposlenje, odnosno radno mjesto i poslodavac), te dosadašnje aktivnosti, interesi i druge karakteristike kandidata.

            Uz kandidaturu neformalne skupine mladih obvezno se mora priložiti popis od najmanje 20 mladih koji ističu kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, dan, mjesec i godina rođenja, adresa prijavljena prebivališta/boravišta, broj osobne iskaznice, OIB, vlastoručni potpis.

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III. zajedno sa potpisanim Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata dostavljaju se osobno u pisarnicu Gradske uprave ili poštom na adresu:

GRAD KAŠTELA

GRADSKO VIJEĆE

Odbor za izbor i imenovanja

Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac

s naznakom: „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela“.

NE OTVARATI

            Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.

V.

            Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave ovog javnog poziva.

VI.

            Nakon zaprimanja kandidatura za članove Savjeta, Odbor za izbor i imenovanja, obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

            Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Gradskom vijeću Grada Kaštela te se objavljuju na mrežnim stranicama Grada Kaštela i u sredstvima javnog priopćavanja.

VII.

            Gradsko vijeće Grada Kaštela na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta.

Nakon rasprave o izvješću o provjeri formalnih uvjeta, Gradsko vijeće Grada Kaštela s popisa važećih kandidatura javnim glasovanjem bira članove Savjeta.

VIII.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog Javnog poziva, obrasci  - Izjave o prihvaćanju kandidature za izbor člana Savjeta mladih Grada Kaštela, Izjave da su kandidati predloženi u skladu s aktima predlagatelja, te Obrazac za isticanje kandidature za izbor člana Savjeta mladih Grada Kaštela dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Grada Kaštela: www.kastela.hr .

                                                              Predsjednik Gradskog vijeća                 

                                                                 mr. oec. Ivan Udovičić, v.r.