Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Gradovi i općine moraju osigurati smanjivanje nastanka otpada

Recikliranje 50 posto komunalnog i 70 posto građevnog otpada do 1. siječnja 2020. godine, navodi se kao novi cilj Prijedloga Zakona o otpadu, kojega je na jučerašnjoj konferenciji za novinare predstavila ministrica zaštite okoliša i prirode, dr. Mirela Holy. Poticat će se mjere za sprječavanje nastanka otpada, ponovnu uporabu proizvoda i primarnu selekciju otpada, te zbrinjavanja otpada kao zadnje opcije u gospodarenju otpadom. Umjesto dosadašnjih strateških i planskih dokumenata gospodarenja otpadom na državnoj, područnoj i lokalnoj razini, predlaže se donošenje Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske koja uključuje Kartu gospodarenja otpadom i Program za smanjivanje i sprječavanje nastanka otpada na državnoj razini dok se jedinice lokalne i područne samouprave zadužuju osigurati na svom području provedbu propisanih mjera i organizirati sustav gospodarenja otpadom sukladno Strategiji i Programu te o tome godišnje izvješćivati Ministarstvo. Prijedlog Strategije koji predviđa izgradnju 11 centara za gospodarenje otpadom biti predstavljen javnosti u idućih 15 dana. Jedna od najznačajnijih novina je napuštanje koncesijskog modela sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, pri čemu Zakon uvodi jasnu obvezu proizvođača proizvoda od kojeg potječu posebne kategorije otpada da na vlastiti trošak, sukladno načelu 'onečišćivač plaća' osigura i organizira odvojeno sakupljanje i obradu otpada. Nadalje, predlaže se integracija postupka izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, a za koje je propisima o zaštiti okoliša obvezno ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (okolišna dozvola) u postupak ishođenja okolišne dozvole, čime bi se smanjio broj upravnih akata. Građevine za gospodarenje otpadom moći će se graditi na lokacijama koje su u dokumentima prostornog uređenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene kao građevinska područja izvan naselja odnosno na površinama unutar naselja gospodarske namjene. Ministrica je najavila pokretanje sveobuhvatne edukativne kampanje u drugom dijelu godine, kojom će se građanima objasniti ciljevi i metode gospodarenja otpadom. Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti u izradu Zakona, objavljenog na web stranici Ministarstva www.mzoip.hr, slanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 2. svibnja 2012. godine.