Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Grad Kaštela ponovno izvrstan po ocjeni transparentnosti proračuna

Institut za javne financije predstavio je rezultate šestog ciklusa istraživanja proračunske transparentnosti hrvatskih županija, gradova i općina. Grad Kaštela je i ove godine dobio ocjenu izvrstan (5). Rezultati su dobiveni na temelju analize službenih web stranica lokalnih jedinica, a prema broju objavljenih proračunskih dokumenata. Prema ocjenama Instituta za javne financije Grad Kaštela ima objavljene sve proračunske dokumente 

Institut za javne financije već duži niz godina analizira proračunsku transparentnost svih hrvatskih županija, gradova i općina. Prosječna ocjena transparentnosti hrvatskih gradova ove je godine 4,5. Posebnu pohvalu dobili su gradovi Buzet, Osijek, Pazin, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Vodice i Zagreb, jer su svih šest godina zaredom objavili sve potrebne dokumente.  Prosječno najtransparentniji gradovi su u Brodsko-posavskoj i Istarskoj (5) te Krapinsko-zagorskoj i Primorskogoranskoj (4,9) županiji.

Transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije, pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, tijela javne vlasti obvezna su na mrežnim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, između ostaloga, objavljivati i godišnje planove, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje njihova rada, te podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju njihovi prihodi i rashodi, kao i podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta.


Kako bi se zadovoljilo načelo transparentnosti, Zakon o proračunu propisuje da lokalne jedinice moraju u službenom glasilu objaviti: proračun i projekcije proračuna, odluku o privremenom financiranju, izmjene i dopune proračuna te opći i posebni dio godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Nadalje, isti članak propisuje da se godišnji i polugodišnji izvještaji o izvršenju proračuna te godišnji financijski izvještaji objavljuju i na mrežnim stranicama lokalnih jedinica.


Ministarstvo financija s uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz godine u godinu opetovano naglašava jačanje načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima.