Natječaji i oglasi

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

Sazvana 18. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 20. studenog (srijeda) 2019. g. u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici. Dnevni red se sastoji od 38 točaka dnevnog reda

  1. Izvješće Mandatne komisije

      - Izvjestitelj: Mili Novak predsjednik Mandatne komisije

  2. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća

  3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

  4. Prijedlog odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage detaljnog plana uređenja Turističke zone Štalija

      - Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

  5. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

  6. Prijedlog proračuna Grada Kaštela za 2020. g.  i projekcije za 2021. i 2022. godinu

  7. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2020. godinu

      - Izvjestiteljica t 5. do t. 7. : Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu

  8. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2020. godinu

  9. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u  Gradu Kaštela za  2020. godinu

      - Izvjestiteljica t.8. i t.9. Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko  pravne poslove

10. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti  Grada Kaštela za 2020. godinu

11. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za  2020. godinu

12. Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kaštela

13. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2020. godinu

14. Prijedlog programa financiranja javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2020. godinu

15. Prijedlog  programa financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2020. godinu

16. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2020. godinu

17. Prijedlog programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2020. godinu

18. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela u 2019. godini

19. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela za 2020. i 2021. godinu

20. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kaštela

21. Prijedlog programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2020. godinu

     - Izvjestiteljica t. 10. do t. 21.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

22. Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Kaštela

     - Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

23. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za roditelje i udovice poginulih branitelja Domovinskog rata povodom Božića

24. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za umirovljenike i nezaposlene povodom Božića

     - Izvjestiteljica t. 23. i t. 24. : Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

25. Prijedlog odluke o načinu financiranja predstavnika bošnjačke nacionalne manjine za 2020. godinu

      - Izvjestiteljica Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

26. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih sa financijskim planom za 2020. godinu

     - Izvjestiteljica: Andrea Barać, predsjednica Savjeta mladih

27. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine.

    - Izvjestitelj: Denis Ivanović, gradonačelnik

28. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

      - Izvjestiteljica Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

29. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020. godini

30. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

      Republike Hrvatske na području Grada Kaštela

31. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

32. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

33. Prijedlog  plana davanja koncesija u 2020. godini

34. Prijedlog srednjoročnog plana (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2020. do 2022. godine

      - Izvjestiteljica t. 29. do t. 34.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko  pravne poslove

35. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju javne ustanove Gradska knjižnica Kaštela

36. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Kaštela

     - Izvjestiteljica t. 35. i t. 36.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

37. Prijedlog odluke o kupovini dijela čest. zem 763/2  u k.o. Kaštel Lukšić

38. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

     Materijale i poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti linku ispod teksta

 

 

Poveznice