Menu2/Prostorni planovi grada/Urbanistički planovi uređenja/UPU Rudine

UPU Rudine

Listopad 2014.

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rudine (UPU br.4)