Menu2/Prostorni planovi grada/Urbanistički planovi uređenja/UPU Brižine 2

UPU Brižine 2

Svibanj 2011.

Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja Brižine II (UPU br.26)