Strateška studija utjecaja na okoliš

Strateška studija utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPUG-a Kaštela, III. Izmjena i dopuna GUP-a Kaštela i UPU-a turističke zone Kaštel Sućurac-Sustipan (UPU 18) – prijedlog