UO za financije, proračun i javnu nabavu

UO za financije, proračun i javnu nabavu

Pročelnica: Matija Marija Đikić
Pročelnica: Matija Marija Đikić
dipl.oec