< Povratak

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih

Na temelju članka 10. stavak 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 10/14 i 10/17) i članka 43. Statuta Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. donijelo Odluku o izboru članova Savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika