< Povratak

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih

Na temelju članka 10. stavak 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 10/14 i 10/17) i članka 43. Statuta Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14 i 14/16), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 6. sjednici održanoj 21. veljače 2018. donijelo Odluku o izboru članova Savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika