9. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
G R A D S K O  V I J E Ć E

 

KLASA: 021-05/14-01/0004
URBROJ: 2134/01-01/3-14-1
K. Sućurac 

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10 i 6/13) sazivam

9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela
za dan 2. lipnja (ponedjeljak) 2014. g. u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Financijsko izvješće Zajednice športskih udruga Kaštela za 2013. godinu
Izvjestitelj: Mirko Parčina, predsjednik Zajednice športskih udruga Kaštela
Prijedlog zaključka i izvješće

4. Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Muzeja grada Kaštela za 2013. godinu
Izvjestiteljica: Ankica Babin, ravnateljica Muzeja grada Kaštela
Prijedlog zaključka i izvješće

5. Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Kaštela za 2013. g.
Izvjestiteljica: Renata Dobrić, ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela
Prijedlog zaključka i izvješće

6. Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića “Kaštela” za pedagošku godinu 2012/2013. godinu
Izvjestiteljica: Ivanka Vučica , ravnateljica Dječjeg vrtića “Kaštela”
Prijedlog zaključka i izvješće

7. Izvješće o radu Javne ustanove “Športski objekti Kaštela” za 2013. godinu
Izvjestitelj: Ante Šiškov, ravnatelj JU Športski objekti Kaštela
Prijedlog zaključka i izvješće

8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2013. godinu
Prijedlog zaključka i izvješće
9. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2013. godinu
Prijedlog zaključka i izvješće

10. Izvješće o izvršenju program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Kaštela za 2013.g.
Prijedlog zaključka i izvješće

11. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u sportu grada Kaštela za 2013. godinu
Izvjestiteljica t.8. do t. 11. : Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
Prijedlog zaključka i izvješće

12. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela zone Radun 1
Prijedlog odluke

13. Prijedlog odluke o stavljanju izvan sange Odluke o donošenju odluke o donošenju Plana uređenja manjeg naselja “Rudine” Izvjestitelj t. 12. i t. 13 : Boris Škara, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Prijedlog odluke

14. Prijedlog odluke o sudjelovanju u osnivanju lokacijske akcijske grupe “Jadro”
Izvjestitelj: Mili Novak, zamjenik Gradonačelnika
Prijedlog odluke

15. Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje javnih površina
Prijedlog odluke

16. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
Izvjestitelj t. 15. i t. 16.: Antonio Bartulović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo i imovinsko -pravne poslove
17. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima lokalnog značaja
Zaključak i prijedlog odluke

18. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o organizaciji parkiranja
Zaključak i Prijedlog odluke

19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Kaštela
Zaključak i prijedlog odluke

Izvjestitelj t.17.do t. 19.: Ivan Čagalj, privremeni upravitelj Vlastitog pogona
20. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2014. g. sa projekcijama za 2015. i 2016. g, i Plan razvojnih programa
Izvjestitelj: Anđelko Drnasin, privremeni pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu
Zaključak i prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2014. g.

21. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra – stambena građevina na kat.čes.3188 ZU K.O. K. Štafilić
Prijedlog zaključka

22. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra – stambena građevina na kat čest.3015 ZU 2734 i kat. čest. 3016 ZU 2735 K.O. K. Štafilić
Prijedlog zaključka

23. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra -suvlasnički dio stambene građevine na kat. čest. 20 ZU 3611 i kat. čest. 1813/2 ZU 4713 K:O K. Stari
Izvjestiteljica t.21. do t.23.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
24. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Stari
izvjestitelj: Boško Džolić, predsjednik Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike
Zaključak i Prijedlog rješenja

25. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Zaključak i Prijedlog odluke

26. Prijedlog odluke o izboru članova Savjeta mladih
Izvjestitelj t. 25. i t. 26.: Mario Duvnjak, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
Zaključak i Prijedlog odluke

Predsjednik Gradskog vijeća
Denis Ivanović, dipl.ing. v.r.

 

Poveznice