6. Sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
G R A D S K O    V I J E ĆE

KLASA: 021-05/13-01/0012
URBROJ: 2134/01-01/3-13-1
K.Sućurac, 13. prosinca 2013. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10 i 6/13) sazivam

6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 20. prosinca (petak) 2013. g. u 12, 30 sati u Gradskoj vijećnici.  Za sjednicu predlažem sljedeći:

 D n e v n i     r e d

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

2. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kaštela za 2013. godinu

3. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kaštela za 2014. godinu

4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2013. g.

5. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o uređenju prometa na području Grada Kaštela

6. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2014. godinu

7. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2014. g.

8. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2014. godinu

9. Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2014. godinu

10. Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2014. godinu

11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2014. godinu.

12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2014. godinu

13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača za 2014. godinu

14. Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

15. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2014. godinu

16. Prijedlog odluke o sustavu glavne knjige riznice Grada Kaštela te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice

17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli prostora na korištenje bez naknade

18. Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Splitu

19. Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Splitu

(Napomena: materijali za toč. 18. i 19. dostavit će se prije početka sjednice. )

Predsjednik Gradskog vijeća
Denis Ivanović, dipl. ing. v. r.

 

Poveznice