55. Sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
G R A D S K O  V I J E ĆE

KLASA: 021-05/13-01/0006
URBROJ: 2134/01-2-13-1
K. Sućurac, 11. travnja 2013. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 i 7/10) sazivam

 55. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela

za dan 17. travnja (srijeda ) 2013. g. u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika sa 53. sjednice Gradskog vijeća

2. Rasprava o ugovornom odnosu o organizaciji održavanja čistoće na području grada Kaštela
– Izvjestitelj: Josip Berket, Gradonačelnik

3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o načinu definiranja obveze plaćanja komunalne naknade za Kaštelanske staklenike d.d.
– Izvjestitelj: Josip Berket, Gradonačelnik

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Plana financijskog i operativnog restrukturiranja društva Konstruktor – inženjering d.d. za razdoblje 2013.-2017. g.
– Izvjestitelj: Josip Berket, Gradonačelnik

5. Prijedlog Odluke o izboru članice Savjeta mladih

6. Davanje suglasnosti na Odluke o dodjeli prostora na korištenje bez naknade
a) Udruzi “Sv. Jeronim”
b) Zajednici Albanaca Splitsko – dalmatinske županije
c) Udruzi za promicanje i zaštitu Ustavom zajamčenih prava građana
d) Muzeju Grada Kaštela
– Izvjestiteljica: Kasja Bedalov, savjetnica za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Varnica, dipl. iur., v. r.

 

Poveznice