53. Sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
G R A D S K O  V I J E ĆE

KLASA: 021-05/13-01/0004
URBROJ: 2134/01-2-13-1
K. Sućurac, 14. ožujka  2013. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni

glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 i 7/10) sazivam

53. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela
za dan 20. ožujka (srijeda ) 2013. g. u 16,00  sati u Gradskoj vijećnici

     Za sjednicu predlažem slijedeći

         

 D n e v n i    r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 51. i 52. sjednice Gradskog vijeća 2. Idejno rješenje zahvata stadiona HNK “Val” sa pratečom infrastrukturom

2.  Idejno rješenje zahvata stadiona HNK “Val” s pratećom infrastrukturom

– Izvjestitelji: Slavko Gotovac, predsjednik Kluba i Dražen Colnago, ovlašteni arhitekt

3. Kulturna baština – kontekstualizacija perspektiva, ograničenja i problemi
Izvjestitelj: dr. sc. Mladen Domazet

4. Rasprava i donošenje Zaključka povodom javne rasprave o Studiji utjecaja na okoliš zahvata:  prihvat, privremeno skladištenje i loženje krutog goriva iz otpada (RDF/SRF) u tvornici cementa Sveti Juraj, lokacija Kaštel Sućurac
– Izvjestitelji: Povjerenstvo za praćenje stanja okoliša Grada Kaštela

5. Vijećnička pitanja i  prijedlozi

6. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

7. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu
– Izvjestitelj: Ronald Rejo, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo   

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2012.godinu
–  Izvjestitelji: Terezija Ćurić, voditeljica pododsjeka za komunalnu izgradnju, Antonio
Bartulović, savjetnik za komunalnu izgradnju i Ivana Cvitanović, viši stručni suradnik za  komunalnu izgradnju

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kaštela za 2012.godinu
–  Izvjestitelji: Maja Erceg, voditeljica Vlastitog pogona i Ante Đikić, referent za komunalno održavanje

10. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Športski objekti Kaštela
– Izvjestitelj: Damir Roso, predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti Kaštela”

11. Prijedlog odluke o mirnom rješenju spora broj P- 241 09
– Izvjestitelj: Darko Opačak, pročelnik Upravnog odjela za pravne i kadrovske poslove,   društvene djelatnosti, branitelje i mlade

 Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Varnica, dipl. iur., v. r.

Poveznice