5. Sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/0011
URBROJ:2134/01-01/3-13-1
K. Sućurac, 27. studenoga 2013. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10 i 6/13) sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 2. prosinca (ponedjeljak) 2013. g. u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 3. i 4. sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Kaštel Lukšić
(UPU br. 27)
3. Vijećnička pitanja i prijedlozi
4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Kaštela za 2012. godinu
5. Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2013. g. sa projekcijama za 2014. i 2015. g. i Planom razvojnih programa
6. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kaštela za pedagošku godinu 2013/2014.
7. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za roditelje poginulih branitelja Domovinskog rata povodom Božića
8. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za umirovljenike povodom Božića
9. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o sufinanciranju javnog prijevoza za građane
10. Prijedlog odluke o sudjelovanju u osnivanju lokalne akcijske grupe “Kamen i more”
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju vlastitog komunalnog trgovačkog društva Zeleno i modro” d.o.o.
12. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela
13. Prijedlog odluke o određivanju predstavnika Grada Kaštela u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
15. Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Savjeta mladih Grada Kaštela
16.Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Odluka o imenovanju člana/ice koji vrše funkciju skupštine komunalnog trgovačkog društva “Zeleno i modro” d.o.o.
17. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluke o dodjeli prostora:
a) Krnjevalskoj pučkoj udrugi “Kampanel”
b) Udrugi navijača Hajduka “Torcida Sućurac”
c)Udrugi za njegovanje kulturne baštine “Gušt”

Predsjednik Gradskog vijeća
Denis Ivanović, dipl. ing. v. r.

Napomena: Materijali za toč. 13.-15. dostavit će se prije početka sjednice.

 

Poveznice