48. Sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/12-01/16
URBROJ: 2134/01-2-12-1
K. Sućurac, 14. prosinca 2012. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 i 7/10) sazivam

48. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 20. prosinca (četvrtak) 2012. g. u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red:

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

2. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u Gradu Kaštela za 2013_
– Izvjestitelj: predstavnik Vodovoda i kanalizacije d.o.o.

3. Rasprava o prijedlozima za izmjene i dopune Odluke o komunalnim doprinosima

4. Prijedlog Odluke o pristupanju Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj
– Izvjestitelj: Josip Berket, gradonačelnik

5.  Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
– Izvjestiteljica: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesne samouprave

6.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju javnog prijevoza za građane

8. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kaštela za 2012.

9. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kaštela za 2013. godinu

10. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kaštela za pedagošku godinu 2012/2013.
– Izvjestitelj t. 6. do t. 10. : Darko Opačak, pročelnik Upravnog odjela za pravne i kadrovske poslove, društvene djelatnosti, branitelje i mlade

11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2013. godinu
– Izvjestitelji: Maja Erceg, voditeljica Vlastitog pogona i Ante Đikić, referent za komunalno održavanje

12. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2013. godinu

13. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2013. godinu

14. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2013. godinu
–  Izvjestitelj t. 14. do t. 18. : Darko Opačak, pročelnik Upravnog odjela za pravne i kadrovske poslove, društvene djelatnosti, branitelje i mlade

15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2013. godinu.
– Izvjestitelj :Ronald Rejo, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo

16. a) Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu
Prijedlog Proračuna za 2013. g
– Opći dio Proračuna – projekcije
– Posebni dio Proračuna – prihodi
– Posebni dio Proračuna – rashodi
– Razvojni programi 2013. -2015

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2013. godinu

– Izvjestitelj : Anđelko Drnasin, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo

17. Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Kaštela

18. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice
– Izvjestiteljica t. 17. i t. 18.: Nives Vilić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja

Predsjednik Gradskog vijeća

Darko Varnica, dipl. iur., v. r.

Napomena:
Materijali za točke 12. – 16. dostavljeni su s materijalima za 47. sjednicu Gradskog vijeća .

 

Poveznice