47. Sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/12-01/15
URBROJ: 2134/01-2/1-12-1

K. Sućurac, 6. prosinca 2012. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 i 7/10) sazivam

 47. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 12. prosinca (srijeda) 2012. g. u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici

 Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 46. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

4. a) Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu:
– Prijedlog Proračuna za 2013. g
– Opći dio Proračuna – projekcije
– Posebni dio Proračuna – prihodi
– Posebni dio Proračuna – rashodi
– Razvojni programi 2013. -2015

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2013. godinu

– Izvjestitelj : Anđelko Drnasin, pročelnik Upravnog odjela za financije,

proračun, javnu nabavu i gospodarstvo

5. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2013. godinu

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2013. godinu

7. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2013. godinu

8. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2013. godinu

9. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2013. godinu
– Izvjestitelj t. 5. do t. 9. : Darko Opačak, pročelnik Upravnog odjela za pravne i kadrovske poslove, društvene djelatnosti, branitelje i mlade

10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2013. godinu.

11. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Kaštela

12. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi čest. zem. 1243/3 k. o. K. Sućurac
– Izvjestitelj t. 10. do t. 12. :Ronald Rejo, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo

13. Zaključak povodom rasprave o stanju u prostoru na području ex Adriavinila
– Izvjestitelj : Darko Varnica, predsjednik Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Varnica, dipl. iur., v. r.

 

 

Poveznice