45. Sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/12-01/13
URBROJ: 2134/01-2-12-1
K. Sućurac, 25. rujna 2012. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 i 7/10) sazivam

45. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 1. listopada (ponedjeljak) 2012. g. u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 44. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3.Izvješće o realizaciji EKO projekta na području grada Kaštela
Izvjestitelj: Mladen Mimica dipl. ing. građ., izvršni direktor ustanove Eko Kaštelanski zaljev

4. Izvješće Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2012. godine

5. Prijedlog Odluke o najvišem broju etaža na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno prostornom planu

6. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2012. godinu

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.

8. Prijedlog Izmjena Plana gradnje komunalnih vodih gradjevina u Gradu Kaštela za 2012.g.
– Izvjestitelj t. 5. do t. 8.: Ronald Rejo, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo

9. Prijedlog II. Izmjena Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.

10. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Kaštela za 2011.godinu
– Izvjestitelj t. 9. i t. 10.: Anđelko Drnasin, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo

11. . Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Kaštela

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Kaštela
– Izvjestitelj t 11. i t. 12.: Darko Opačak, pročelnik Upravnog odjela za pravne i kadrovske poslove, društvene djelatnosti, branitelje i mlade

13. Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Javne ustanove “Gradska knjižnica Kaštela”
– Izvjestitelj: Mate Šimundić, predsjednik Upravnog vijeća Gradske knjižnice Kaštela

14. Prijedlog Zaključka povodom rasprave o Povijesnoj podlozi za izradu Konzervatorskog elaborata donjokaštelanske obale
– Izvjestitelj: Darko Varnica, predsjednik Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Varnica, dipl. iur., v. r.

 

 

 

 

Poveznice