43. Sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/12- 01/10
URBROJ: 2134/01-2/1-12-1

K. Sućurac, 12. srpnja 2012. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 i 7/10) sazivam

43. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela

za dan 24. srpnja (utorak) 2012. g. u 16,00  sati u Gradskoj vijećnici

                         

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

                                                            D n e v n i    r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 41. i 42. sjednice Gradskog vijeća

2. Izvješće Mandatne komisije

– Izvjestiteljica: Elli Vidović, predsjednica Mandatne komisije

3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

4. Prijedlog Statuta Muzeja Grada Kaštela

– Izvjestitelji: Viktorija Ban, predsjednica Upravnog vijeća Gradske knjižnice  Kaštela i

Darko Opačak,  pročelnik Upravnog odjela za pravne i kadrovske poslove, društvene

djelatnosti, branitelje i  mlade

5. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Javne ustanove “Gradska knjižnica Kaštela”

– Izvjestitelj: Mate Šimundić, predsjednik Upravnog vijeća Gradske knjižnice Kaštela

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu

– Izvjestiteljica: Nives Vilić, predlagateljica

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora

– Izvjestitelj: Ronald Rejo, pročelnik Upravnog odjela za  urbanizam, graditeljstvo, zaštitu

okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno

gospodarstvo

8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2011. g.

9.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2011. g.

10. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2011. g.

– Izvjestitelj t. 8. – 10. : Darko Opačak,  pročelnik Upravnog odjela za pravne i kadrovske

poslove,  društvene djelatnosti, branitelje i mlade

Predsjednik Gradskog vijeća

Darko Varnica, dipl. iur., v. r.

Napomena: Do dana održavanja sjednice,
Vijećnici mogu izvršiti uvid u kompletnu dokumentaciju pod t.5.

Poveznice