4. Sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/0010
URBROJ:2134/01-01/3-13-1
K. Sućurac, 11. listopada 2013. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10 i 6/13) sazivam

4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela

za dan 18. listopada (petak) 2013. g. u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

2. Prijedlog Odluke o korištenju prava prvokupa kulturnog dobra, čest.zgr.321 z.u.307 k.o.Kaštel stari, u naravi vinski podrum

3. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2013.g. sa projekcijama za 2014. i 2015.g. i Planom razvojnih programa

4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o organizaciji parkiranja

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Denis Ivanović, dipl. ing. v. r.

Poveznice