3. Sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/0009
URBROJ:2134/01-01/3-13-1
K. Sućurac, 20. rujna 2013. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10 i 6/13) sazivam  3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela

za dan 26. rujna (četvrtak) 2013. g. u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun

4. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike

5. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova Komisija za predstavke i pritužbe

6. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisija za dodjelu javnih priznanja

7. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova o izboru predsjednika i članova Komisije za međugradsku i međunarodnu suradnju

8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2013.godine

9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. g.

10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za utvrđivanje visine, načinu i uvjetima plaćanja učešća roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jasl

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima sufinaciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih dječjih vrtića na području Grada Kaštela

12. Prijedlog odluke o izmjeni Izjave o osnivanju Zeleno i modro d.o.o.

13. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Kaštela

14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kaštela

15. Prijedlog odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Kaštela sa financijskim planom za 2014. godinu

16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu

Predsjednik Gradskog vijeća
Denis Ivanović, dipl. ing. v. r.

Napomena: Materijali za toč. 3. do toč. 7. dostavit će se prije početka sjednice.

 

Poveznice